Privata omvårdnadsföretag

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tandvårdsstödet N-tandvård för boende på privata vårdhem.

Brukare som får sin omvårdnad av privata företag hänvisas till ansvarig biståndshandläggare i sin kommun.

Tandvårdsstödet Nödvändig tandvård gäller likadant, oavsett om vårdhemmet ligger i:

  • Vårdtagarens hemkommun
  • Annan kommun i det landsting där vårdtagaren är folkbokförd
  • Annat landsting

Personer som är folkbokförda i Dalarnas län

Brukare som får sin omvårdnad av privata företag hänvisas till ansvarig biståndshandläggare i kommunen. Anmälan av tandvårdkort ska ske via T99-webb i samband med att placeringen på det privata vårdhemmet godkänns.

Personer som är folkbokförda utanför Dalarnas län

Giltigt tandvårdskort Nödvändig tandvård krävs, och skall utfärdas av det landsting där patienten är folkbokförd. För att få en kontaktlista till landets Beställarenheter, ring Beställarenheten eller se vår startsida. 

Den som får ett tandvårdskort Nödvändig tandvård tillfrågas om årlig uppsökande munhälsobedömning önskas.

Uppsökande munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar för personal på det privata vårdhemmet sköts av lokala tandhygienistteam. Den uppsökande munhälsobedömningen är kostnadsfri för vårdtagaren.

Det är lämpligt att en ansvarig sjuksköterska på vårdhemmet sköter kontakten med tandhygienistteamet. Det privata vårdhemmet ordnar utbildningslokal och ev. vikarier för den personal som ska delta i munvårdsutbildningen, men i övrigt är utbildningen kostnadsfri för vårdhemmet. Landstinget/Regionen, där vårdhemmet är beläget, betalar tandhygienistteamets kostnader.

För nödvändig tandvård på tandklinik, betalar man avgift enl. hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Tandvårdskostnaden betalas av Landstinget /Regionen, där patienten är folkbokförd.