2015

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av landstingets likviditetsplanering

 Granskning av kultur- och bildningsnämndens bidragsgivning

Uppföljningsgranskning av förekomsten av bisysslor

Granskning av åtgärder i anledning av ärenden i patientnämnden

Granskning av intäktsredovisning avseende utomlänsvård

Uppföljningsgranskning av förekomsten av riskbedömningar i vården

Granskning av förmånsbeskattning i landstinget

Granskning av intern kontroll 2015

Granskning av landstingets arbete med att reducera vårdrelaterade infektioner

Granskning av styrelser och nämnders ansvar för beredning och verkställighet av landstingsplanen

Granskning av hälso- och sjukvårdens semesterplanering

Granskning av delårsbokslutet per 2015-08-31

Förstudie av landstingets primärvård

Uppföljningsgranskning av rätten till fast vårdkontakt

Granskning av efterlevnaden av patientlagen