Revision

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Närbild på ett förstoringsglas.

Ansvaret för revision i landstingen åvilar förtroendevalda revisorer som väljs av landstingsfullmäktige. I Landstinget Dalarna finns fem förtroendevalda revisorer som gemensamt bildar ett revisorskollegium.

Varje revisor skall dock fullgöra sitt uppdrag individuellt. Revisorerna utövar den demokratiska kontrollen över landstingets verksamhet och skall granska att räkenskaperna är rättvisande, att landstingets interna kontroll fungerar och att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Efter varje budgetår gör revisorerna en samlad bedömning, som kommer till uttryck i en revisionsberättelse, av hur verksamheten skötts under det gångna året. I denna bedömning prövar revisorerna också om de förtroendevalda i styrelser och nämnder skall beviljas ansvarsfrihet. Det är dock landstingsfullmäktige som har att ta ställning till om ansvarsfrihet skall beviljas eller ej.

Revisorerna väljer själva utifrån bedömningar av risker och väsentligheter i verksamheten vilka områden som skall granskas. Resultaten från granskningarna redovisas i särskilda gransknings-PM baserade på revisorernas egna iakttagelser och de rapporter som utarbetas av de sakkunniga. Avsikten med revisorernas arbete är bl.a. att stödja förvaltningsorganisationen genom att t ex peka på olika förbättringsområden, alternativa lösningar etc. Därför arrangerar revisorerna ofta utbildningar eller seminarier knutna till valda granskningsområden.

I det praktiska granskningsarbetet skall revisorerna biträdas av sakkunniga vilka t.ex. utgörs av egna anställda, auktoriserade revisorer eller andra kvalificerade specialister och konsulter. I Landstinget Dalarna finns ett mindre revisionskontor med en anställd till stöd för revisorerna medan merparten av granskningsarbetet utförs av olika anlitade revisions- och konsultföretag.