Motioner

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En motion är ett skriftligt förslag till beslut och kan väckas av en eller flera ledamöter i landstingsfullmäktige. Motioner får bara innehålla förslag som ligger inom det område som landstinget kan besluta om.

En motion väcks genom att den lämnas till landstingets diarium. Under nästa sammanträde i landstingsfullmäktige får den som har väckt motionen presentera den. Innan motionen presenteras måste fullmäktige godkänna att den uppfyller alla krav. Till exempel får ämnen av flera olika slag inte tas upp i en och samma motion.

Om motionen godkänns ska den besvaras inom ett år från det att den väcktes. Landstingsfullmäktige beslutar då om motionen ska bifallas, anses vara besvarad eller avslås.

Interpellationer och frågor
Vid sammanträden i fullmäktige kan även interpellationer och frågor tas upp. De måste vara skriftliga, ställas av en ledamot och riktas till landstingsråd eller ordförande i en nämnd. Skillnaden mellan interpellation och fråga är att en interpellation får ett utförligare svar medan en fråga ska kunna besvaras med ett enkelt ja eller nej.