Hur mår Dalarna? Hur mår du?

Publicerad 1 mars 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Dalahästar från Dalarnas museums samling.

Snart kommer Folkhälsomyndighetens stora undersökning om befolkningens hälsa att skickas ut: "Din röst är jätteviktig! Varje person är unikt vald och inte ersättningsbar med någon annan. Att just du som får enkäten i din brevlåda svarar har stor betydelse för Dalarnas framtida folkhälsoarbete," säger Junia Joffer, utredare vid Avdelningen för hälsofrämjande och hållbar utveckling, Landstinget Dalarna.

Förra gången det begav sig fick vi kännedom om att andelen personer med övervikt eller fetma är högre i Dalarna än i landet i stort. Vi fick också veta att unga tjejer oftare än unga killar mår psykiskt dåligt. Och att cirka en fjärdedel av Dalarnas befolkning i åldrarna 16-64 uppgav att de besväras av långvarig sjukdom som lett till nedsatt arbetsförmåga.

Den riksomfattande folkhälsoenkäten görs regelbundet av Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting/regioner i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Förra gången var 2016.

I folkhälsoundersökningarna framkommer det att hälsoklyftorna växt mellan ekonomiskt starka och ekonomiskt svaga grupper i Sverige och i Dalarna. En utveckling som pågått under flera decennier nu. Forskningen visar samtidigt på att en god och jämlik hälsa är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt samhälle.

– Forskningen visar att människor som mår bra, som känner tilltro och trygghet, är av godo för hela samhället, det leder till mindre oro och otrygghet för alla, säger Junia Joffer.

Folkhälsoenkäten ställer frågor om levnadsvanor, sociala relationer och hälsa. Syftet är att ta reda på  hälsosituationen i Sverige, att fånga upp lokala olikheter mellan stad och land, åldersgrupper och socioekonomiska förutsättningar. Du som får enkäten är slumpmässigt utvald från befolkningsregistret, men dina svar kan inte ersättas med någon annans, eftersom urvalet är representativt för länet. Enkäten skickas ut med post, men går också att besvaras digitalt.

Ett problem är att svarsfrekvensen har sjunkit under senare år och nu är nere på cirka 50 procent:

– Vi vill så klart få så många som möjligt att svara på enkäten, säger Junia Joffer och fortsätter:

– Den ligger till grund för framtida folkhälsoinsatser. Det handlar ju om att veta vilka prioriteringar som måste göras: vart behoven finns, hos vilka grupper och vilka insatser man måste sätta in. Fokus är att främja hälsan för hela befolkningen men också identifiera sårbara grupper som behöver extra insatser.