Så hanterar vi dina personuppgifter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Varje gång du besöker hälso- och sjukvården registreras dina uppgifter elektroniskt i din patientjournal. Journalen är ett stöd för att vi ska kunna ge en god och säker vård, men är också en informationskälla för dig som patient.

Utöver journaluppgifter sparar vi också personuppgifter i bland annat administrativa register, statistik- och uppföljningsregister, biobanker, laboratorieregister, kvalitetsregister, och vård-, ekonomi- och personaladministrativa register. Ibland hämtar vi personuppgifter från andra myndigheter, till exempel Skatteverket eller Försäkringskassan.

Vi behandlar inte personuppgifter längre än det behövs och sparar bara upgifter som vi har rättslig grund att behandla. Som vårdgivare är vi till exempel skyldiga att föra journal enligt Patientdatalagen. Vi behandlar också personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra avtal.

Vilka uppgifter sparas?

I landstingets system och register sparas till exempel uppgifter om:

  • personnummer
  • namn
  • adress
  • telefon
  • nära anhörig
  • vid vilka tillfällen du fått vård
  • vad du behandlats för
  • vilka mediciner du fått
  • behandling och resultat för olika patientgrupper
  • vävnadsprover 

Vill du veta vad det står om dig?

Du har rätt att kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller begära radering av uppgifter.

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller kring innehållet i din patientjournal.

Vilka mottagare tar del av uppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med medarbetare inom Landstinget Dalarna som behöver uppgifterna för sitt arbete. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Varje nämnd i Landstinget Dalarna är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen inom sitt verksamhetsområde.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta dataskyddsombudet om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen. Skicka en e-post till: dataskyddsombud@ltdalarna.se