Carlborgsonska donationsstiftelsen

Stäng

Kontakt

Sven-Erik Olsson

Assistent

Landstinget Dalarna, Ekonomienheten Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 05 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Behörig att söka bidrag ur Carlborgsonska donationsstiftelsen är döva som är födda i Dalarnas län och genomgått dövskola/specialskola.

Döva får söka pengar ur fonden till exempelvis bildandet av eget hem, bosättning samt till inköp av redskap, inventarier och material för bedrivande av yrke eller annan sysselsättning.

Medel kan även sökas till yrkesutbildning.

Ansökan om bidrag skickas på angiven blankett till Landstinget Dalarna så att den inkommer till Landstinget Dalarna senast 31 mars. Efter ansökningstidens slut handläggs alla ansökningar. Beslut meddelas senast 30 september.

Ett personbevis från skattemyndigheten och offert (kostnadsförslag), från firman eller affären där du önskar köpa t.ex. möbler, bifogas din ansökan.

Bidrag utgår även till:

  • Information och aktiviteter bland döva barn och ungdomar samt deras föräldrar. Informationen ska genomföras i samarbete mellan Dalarnas Dövas Förening och Pedagogiska hörselvården i Dalarnas län samt
  • till Dalarnas Dövas Förening för kulturell verksamhet och utrustning av föreningslokaler.

Den som beviljas bidrag ska efter köpet skicka in kopia av kvitto.

Ansökan skickas till:

Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun