Resestipendier ur Brita Lunds minnesstiftelse

Stäng

Kontakt

Sven-Erik Olsson

Assistent

Landstinget Dalarna, Ekonomienheten Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 05 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna kommer efter ansökan före utgången av december månad innevarande år att fördela resestipendier ur Brita Lunds minnesstiftelse till legitimerade barnmorskor som har eller efter uppnådd pensionsålder senast har haft barnmorsketjänst, distriktsskötersketjänst eller annan sjukskötersketjänst inom Landstinget Dalarna.

I ansökan ska finnas en styrkt förteckning över tjänstgöringsperioder som barnmorska, distriktssköterska eller sjuksköterska inom Landstinget Dalarna efter avlagd barnmorskeexamen. Dessutom ska det finnas uppgift om resmål och beräknade kostnader. Till ansökan ska bifogas vidimerad kopia på barnmorskelegitimationen.

Har sökande tidigare erhållit stipendium ska året för detta anges. Vänligen ange även bank och kontonummer där eventuellt stipendium kan sättas in.

Ansökan

Ansökan ska vara landstinget tillhanda senast 2017-11-01 och skickas till

Landstinget Dalarna
Ekonomienheten
Box 712
791 29 Falun

Kontakt

Eventuella frågor kan ställas till Sven-Erik Olsson, telefon: 023-49 01 05, sven-erik.olsson@ltdalarna.se