Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse

Stäng

Kontakt

Sven-Erik Olsson

Assistent

Landstinget Dalarna, Ekonomienheten Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 05 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse, forsknings- och utvecklingsfond har till ändamål att vid Falu lasarett främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom cancer-, reumatologi- samt tuberkulossjukdomarnas område.

Disponibla medel för utdelning uppgår för närvarande till cirka 769 000 kronor.

Ansökan skall innehålla

  • Beskrivning av forsknings-/utvecklingsprojektet.
  • Specificerad kostnadsberäkning.
  • Uppgift om bidrag söks/erhålls från annat håll för samma ändamål

Efter det att projektarbetet avslutats lämnas redovisning av resultatet samt slutlig kostnadsredovisning.

Ansökan skickas till:

Landstinget Dalarna
Studierektor Jan Petersson
Falu lasarett
791 82 Falun

Cancer-reumatologi

Stiftelsen avseende Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse informerar om möjlighet att ansöka om medel ur stiftelsen till forskning från Landstinget Dalarna till att främja vetenskaplig forskning företrädesvis inom cancer-reumatologi samt tuberkulos sjukdomarnas område.
Ansökan till Jan Petersson biträdande verksamhetschef/överläkare vid Palliativa vården Dalarna/Borlänge. jan.petersson@ltdalarna.se