Nu får Dalarnas kommuner tycka till om regionkommunbildningen

Publicerad 10 april 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Länets 15 kommuner och Region Dalarna har nu fått ett förslag om hur en regionkommunbildning kan komma att gå till. Förslaget, som är gemensamt framtaget av Landstinget Dalarna och Region Dalarna, är på remiss till och med 30 juni 2017.

Landstingsstyrelsen tog idag den 10 april beslut att skicka förslaget om regionkommunbildning på remiss till länets 15 kommuner samt till Region Dalarna. I remissen efterfrågas om respektive kommun tillstyrker att landstingsfullmäktige beslutar om att ansöka om regionkommunbildning i Dalarna 2019. Samtliga kommuner erbjuds information om förslag och kunskapsunderlag under remisstiden. Remissvaren är viktiga för den fortsatta hanteringen av frågan.

Läs mer om tidplanen för regionbildning

Vad är en regionkommun?

En regionkommun innebär i praktiken att Landstinget Dalarna förenas med Region Dalarna och att resurser inom regional utveckling från Länsstyrelsen Dalarna förs över till den nya organisationen. En ny och ändamålsenlig samhällsorganisation skapas därmed på regional nivå, som samlar frågor som rör hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning och tillväxt. Dalarnas medborgare får då ett större demokratiskt inflytande över fler regionala frågor genom ett direktvalt beslutsorgan när landstingsfullmäktige blir regionfullmäktige.

-Tillsammans kan vi åstadkomma mer för en hållbar regional utveckling och attraktionskraft som är till nytta för invånarna och näringslivet i hela Dalarna, säger Göran Carlsson, projektledare för regionbildning Dalarna.

 

Regionkommun i Dalarna 2019

Efter remisstidens utgång i juni sammanställs svaren. Den 25 september tar Landstingsfullmäktige ställning till om ansökan ska lämnas till regeringen eller inte. Om ansökan går igenom bildas en regionkommun i Dalarna från den första januari 2019. Val till det nya fullmäktige kan då genomföras i de allmänna valen 2018.

Regionkommuner har bildats, eller är på väg att bildas, i samtliga landsting och regioner i landet. Av de återstående 7 landstingen som ännu inte bildat regionkommun har Stockholm, Kalmar och Blekinge redan ansökt hos regeringen. I Västerbotten, Södermanland, Värmland och Dalarna pågår arbete med målet att bilda regionkommuner till 2019.