Natur och hälsa

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Johan Hallberg

Läkare/Strateg

Box 712 791 29 Falun 023 - 49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Kvinna som ligger i solen och läser en bok en sommardag vid en insjö, två cyklar syns också i bild.

Kunskapen om naturens positiva betydelse för hälsan är välbelagd (Hallberg, 2010). Experimentella studier visar att naturmiljöns främsta hälsoeffekt handlar om stressreduktion. Kontakt med vissa naturmiljöer ger en minskad insöndring av stresshormoner och samtidig ökning av lugn-och-ro-hormoner. Detta leder i sin tur till såväl fysiologiska reaktioner såsom sänkt blodtryck och avslappnade muskler som till psykologiska och intellektuella effekter som minskad oro samt förbättrad koncentration och inlärning.

I jämförelser mellan olika befolkningsgrupper påvisas minskad förekomst av depression och annan psykisk ohälsa hos dem med närhet till grönområden. Flera studier talar för att tillgång till natur och grönområden i vardagen har betydande positiva folkhälsoeffekter inklusive ökad livslängd. Flera studier visar därtill att närhet till natur och grönområden stimulerar till både fysisk och social aktivering, vilket ger ytterligare positiva hälsoeffekter. Det har visat sig att god tillgång till natur och grönområden är en viktig faktor för att utjämna skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper.

Mot denna bakgrund ter det sig lockande att använda sig av naturen i vård och omsorg för att uppnå önskvärda behandlingseffekter. Så sker redan hos flera landsting och kommuner där naturen används som resurs för arbetsinriktade insatser, rehabilitering, omsorg och friskvård.

Forskningen när det gäller metoder som använder natur i behandlingssyfte är dock fortfarande begränsad till relativt små studier. Även om resultaten är positiva för studerade diagnoser och tillstånd är studierna vanligen relativt små och saknar jämförelse med andra behandlingsmetoder. I en färsk vetenskaplig sammanställning (Annerstedt et al. 2011) över så kallade naturassisterade terapier (NAT) konstateras dock att det vi vet om naturens generellt sett positiva effekter på hälsan och de små men ändå pålitliga resultat som finns när det gäller natur som inslag i vård och behandling stöder uppfattningen om naturassisterade terapier som effektiva och adekvata insatser. Ämnesområdet är således ett intressant tema för utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården där aktuell kunskap kan tillämpas. Samtidigt efterlyses mer forskning.

Natur och hälsa i Landstinget Dalarna 

Landstinget Dalarna har som verksamhetsidé ”Ett hälsofrämjande landsting för ett hållbart Dalarna”. Hälsofrämjande insatser är prioriterade av landstingsledningen och ger stöd för att delta i utvecklingsarbeten inom områden som hälsa, miljö och regional utveckling.

Avdelning för hälsofrämjande vill medverka till spridning av naturens möjligheter i det hälsofrämjande arbetet. Som ett led i detta arbete har vi medverkat i olika projekt inom ämnesområdet:

Referenser:

Annerstedt, M, Währborg, P. Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational studies. Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39: 371-388.

Hallberg, J. (2010). Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling. Landstinget Dalarna.