MI-kurser 2019

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i sin egen takt.

Våra introduktionskurser i MI omfattar 2 heldagars inledning och 4-6 veckor senare en uppföljningsdag. Till den senare dagen kommer också egenarbete i form av ljudinspelning och genomgång av patientsamtal att ges för att öka inlärningsmöjligheterna.

Kursens mål är att informera om, väcka intresse och engagemang för samt stimulera deltagaren till att känna sig trygg att börja tillämpa det motiverande samtalet i kontakten med patienten.

För att upprätthålla kunskaperna är det viktigt att man på arbetsplatsen ger varandra stöd och uppmuntran efteråt genom exempelvis metoder som "kompishandledning", vilken också kommer att lyftas fram under kursen. Av detta skäl är det bra om man kommer åtminstone två personer från samma arbetsplats till kurserna (även om detta inte är ett absolut krav).

Uppföljande handledning/träning i form av diskussioner, övningar samt kodning och genomgång av inspelade patientsamtal är också en väg att uppnå goda och långsiktiga MI-färdigheter.

Viktigt är att verksamhetschefer ger kursdeltagare tid för dessa uppföljande aktiviteter som en del av den långsiktiga MI-fortbildningen. Vi ser gärna att verksamhetschefer själva deltar i kurserna för ökad förståelse av innebörden och användbarheten av MI i olika sammanhang.

Vårterminen 2019 anordnas följande kurser

Högskolekurs 7,5 poäng "Motiverande samtalsmetodik", vårterminen 2019

I samarbete med Högskolan Dalarna ges under vårterminen 2019 en 7,5-poängskurs i MI på högskolan i Falun. Denna går på deltid utspridd över hela terminen med start i januari. Kursen innefattar ett antal föreläsnings- och seminariedagar med såväl teoretiska och många praktiska moment samt ett par hemuppgifter och även egna instuderingsuppgifter.

10 platser vid kursen är vikta för landstingspersonal med intresseanmälan direkt till caroline.holmen@ltdalarna.se Man behöver alltså inte gå via ordinarie ansökningsförfarande på Högskolan för att hamna i denna kvoterade grupp. Krav för deltagande är ett intresse för att lära om och utvecklas inom MI; specifika förkunskaper är inte nödvändiga dock. Ev frågor om kursens upplägg riktas till landstingets MI-samordnare Mats Hogmark (mats.hogmark@ltdalarna.se).

Introduktionskurs öppen i Borlänge

Den 11-12 april med uppföljningsdag den 17 maj.
Kursledare: Carina Frelin och Emma Lantz
Kurslokal: Oden på LD-Hjälpmedel.

Introduktionskurs öppen i Falun

Den 11-12 februari med uppföljningsdag den 19 mars. Kursledare Maria Hjorth och Caroline Forsberg,
Kurslokal:
Den 11-12 februari, Ambulansen konferens
Den 19 mars Kompetenscentrum R18

Fram till den15 december har personal inom barnhälsovård BHV och mödrahälsovård MHV förtur att anmäla sig till kursen. Efter det deltaga i mån av plats.

Introduktionskurs öppen i Mora

Den 2-3 april med uppföljningsdag den 9 maj. Kursledare Katarina Andersson och Maria Persson, kurslokal Mora Folkhögskola.

Fördjupningskurs i Borlänge den 26 mars och den 7 maj

Kursledare Mats Hogmark och Maria Hjorth
Målgrupp: personer som tidigare gått en introkurs i MI och använt sig av samtalsmetodiken i åtminstone ett halvår och har en önskan om fördjupning och vidareutveckling.

För intresseanmälan och eventuella frågor rörande någon av ovanstående kurser vänligen kontakta Caroline Holmén caroline.holmen@ltdalarna.se