Motiverande samtal

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring.

"Motiverande samtal" (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i sin egen takt. Landstinget Dalarna har arbetat med motiverande samtal i över tio år i syfte att utveckla samtalsmetoder för att stödja patienter i förändring av levnadsvanor. I enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och mot bakgrund av den nya patientlagen (2015) med dess ökade tonvikt på information till patienten framstår samtalsmetoden som en allt mer central och viktig komponent i hälso- och sjukvårdens arbete. Där kommer det motiverande samtalets förhållningssätt, verktyg och strategier väl till pass som metod. Landstinget Dalarnas MI-utbildare och handledare har sin huvudsakliga arbetsplats i någon vårdverksamhet och fungerar som internkonsulter när behov av kurser och handledning finns.

  • Patienten är expert på sitt eget liv – och också den som själv måste besluta om och ansvara för en eventuell förändring.
  • Vårdgivaren kan (genom sitt kunnande och sin erfarenhet) assistera patienten i denna process.

Strategier

Ta upp ämnet och be om lov:
-
Ta reda på vad patienten redan vet.
- Lyssna in patientens perspektiv, önskemål, kunskaper, resurser och motivation.
- Erbjud ny kunskap/information/råd. Undvik ”rättningsreflexen”!
- Ta reda på vad patienten tänker om det ni nu talat om.

Använd öppna och utforskande frågor:
- Hur ser du på…?
- Vad är bra/dåligt med…?

Lyssna aktivt och spegla/reflektera det patienten sagt:
- Så du både vill och inte vill…
- Du känner att…
- Sammanfatta och utforska om du uppfattat rätt.

Avslutande fråga:
- Vad tror du att du kommer att göra? / Vad blir ditt nästa steg?

Se ”motstånd”
-
Se ”motstånd” i samtalet som en signal att gå en annan väg, undvik argumentation och be
patienten istället att ”berätta mer”.

Locka fram, uppmärksamma och förstärk ”förändringsprat”:
- Yttranden som pekar mot en förändring. Bekräfta styrkor, ansträngningar och intentioner. Motivationen till förändring finns inom patienten.

Ställ gärna följdfrågor av typen:
- ”Hur kommer det sig att du sätter 4 och inte 1 eller 2?”. Att relatera till en lägre siffra (”lyfta” patientens siffra underifrån) lockar fram förändringsprat och stärker motivation.Skalfrågor

Patientens skattning på en skala från 0 till 10 där 0 betyder ”inte alls viktigt” och 10 betyder ”mycket viktigt” är en viktig del i patientens utforskning av sin motivation till förändring.

0 ----------------------------------- 10

  • Hur viktigt är det för dig att….?
  • Om du skulle bestämma dig, hur säker är du på din förmåga att…?
  • Hur beredd är du att idag…?

Läs mer om motiverande samtal

MI-utbildare och handledare

MI-kurser 2018

Om MI

Träningstillfällen i Motiverande samtal