Dokumentation i TakeCare

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Att säkerställa dokumentationen av levnadsvanor i TakeCare möjliggör en tydlig återsökning av information och säkrats möjliga utdata till verksamhetsuppföljning, nationell rapportering samt kvalitetsregister.


Generellt

Dokumentation skall ske enligt den fasta termstrukturen och med de fasta svarsalternativen i första hand. Dessa kan kompletteras med fritext vid behov. Termerna återfinns i för verksamheten lämpliga mallar. Saknas termer i mall sker förändringar via verksamhetens gruppledare för termer och mallar. Högerklick på respektive term ger definition och dokumentationsstöd. Sker dokumentation på flera platser i journalen skall den dokumentationen utgöra komplement till journaltexten, t.ex. för dokumentation av skattningsskalor. Nedan beskrivs de termer under vilka riskbedömning och åtgärd ska registreras i journalsystemet TakeCare.


Riskbedömning

Term

Svarsalternativ

Tobak

Har aldrig varit rökare
Sporadisk rökare-risk vid vissa tillstånd
Dagligrökare-risk
Slutade röka för mer än 6 månader sedan
Slutade röka för mindre än 6 månader sedan
Använder snus dagligen

Alkohol

Aldrig
Mindre än 1 standardglas eller inget alls/vecka
1-4 standardglas/vecka
5-9 standardglas/vecka
10-14 standardglas/vecka -riskbruk kvinnor
15 eller fler standardglas/vecka -riskbruk män

Fysisk aktivitet Vardagsmotion (måttlig intensitet)

Ingen vardagsmotion (= 0 aktivitetsminuter)
1-29 min/vecka  (=15 aktivitetsminuter)
30-59 min/vecka  (=45 aktivitetsminuter)
60-89 min/vecka  (=75 aktivitetsminuter)
90-149 min/vecka  (=120 aktivitetsminuter)
150-299 min/vecka  (=225 aktivitetsminuter)
300 min eller fler min/vecka (=300 aktivitetsminuter)

Fysisk träning Ingen fysisk träning  (=0 aktivitetsminuter)

1-29 min/vecka  (=15 aktivitetsminuter)
30-59 min/vecka  (=95 aktivitetsminuter)
60-119 min/vecka  (=180 aktivitetsminuter)
120 eller fler min/vecka  (=240 aktivitetsminuter)

Matvanor Kostindex 0-4p-risk

Kostindex 5-8p
Kostindex 9-12p

 Audit

Återfinns som utskrivningsbar blankett under Blanketter och formulär. Poängen registreras i form av totalpoäng under termen Audit. I de fall det fullständiga riskbedömningsinstrumentet bedöms innehålla viktig information för patientens vård och behandling skall det journalföras i sin helhet och skannas då in i systemet med Dokumenttyp ’Audit’. Även då ska totalpoängen registreras under termen Audit.

Kostindex Återfinns som utskrivningsbar blankett under Blanketter och formulär. Poängen registreras i form av totalpoäng under termen Audit. I de fall det fullständiga riskbedömningsinstrumentet bedöms innehålla viktig information för patientens vård och behandling skall det journalföras i sin helhet och skannas då in i systemet med Dokumenttyp ’Audit’. Även då ska totalpoängen registreras under termen Audit.

  


Åtgärd

Term Svarsalternativ

Tobak –åtgärd
Alkohol –åtgärd
Fysisk aktivitet –åtgärd      
Matvanor –åtgärd

Enkla råd
Rådgivande samtal
Kvalificerat rådgivande samtal