Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Socialstyrelsen publicerade år 2011 nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Riktlinjerna har tagits fram för att stärka det förebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården så att fler patienter ska få hjälp att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna gäller personer som redan har utvecklat ohälsosamma levnadsvanor. De inriktar sig på fyra olika levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige:

  • Tobaksbruk
  • Riskbruk av alkohol
  • Otillräcklig fysisk aktivitet
  • Ohälsosamma matvanor

Riktlinjerna ger rekomendationer om evidensbaserade metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av ohälsosamma levnadsvanor.

Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 % av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 % av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes.

Rådgivande samtal - grunden för åtgärderna

Grunden för åtgärderna i nationella riktlinjer är olika former av rådgivning och samtal på tre olika nivåer:
  • Enkla råd
  • Rådgivande samtal
  • Kvalificerat rådgivande samtal

Alla övriga åtgärder i riktlinjerna, till exempel nikotinläkemedel eller skriftlig ordination av fysisk aktivitet ges i tillägg till någon form av rådgivning eller samtal. Ett hälsofrämjande samtal utformas som en stödjande dialog som utgår från patientens egen upplevelse av levnadsvanan och tar hänsyn till patientens motivation till förändring. Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i ett sådant samtal är framförallt att ge patienten kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling.

Sjukdomsförebyggande arbete - en del av hälso- och sjukvårdens uppgift

Sedan 1982 har det sjukdomsförebyggande arbetet varit en del av hälso- och sjukvårdens uppgift enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Samverkan och åtgärder på alla nivåer

Det är också angeläget med andra typer av åtgärder än dem som ingår i riktlinjerna för att förebygga och påverka ohälsosamma levnadsvanor. Åtgärder såsom skolprogram för att främja hälsosamma levnadsvanor hos barn och ungdomar, skatt på alkohol och tobak, rökförbud på allmänna platser, stödjande miljöer för fysisk aktivitet och ett utbud av hälsosamma livsmedel är andra viktiga åtgärder.

Samverkan med aktörer utanför hälso- och sjukvården är av stor vikt. En av de utmaningar som vårdgivarna står inför är att utveckla varaktiga samarbetsmodeller med andra aktörer, som kan ge ytterligare stöd till att främja hälsosamma levnadsvanor.