Alkohol

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Samtal om alkoholvanor ingår i vardagssjukvårdens uppdrag. Vanliga skadliga hälsoeffekter av för hög alkoholkonsumtion är bland annat högt blodtryck, sömnstörning, depression, magbesvär, övervikt, diabetes m.m.

I Sverige använder majoriteten av den vuxna befolkningen alkohol. Alkohol utgör för de flesta en del av det sociala livet och uppfattas huvudsakligen som något positivt. Alkoholen kan förutom risken att utveckla missbruk och beroende föra med sig oönskade skadliga hälsoeffekter.

Inom hälso- och sjukvården utvecklas kompetens att samtala om alkohol. Socialstyrelsen rekommenderar i "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder" att hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal om alkohol till vuxna personer med viss risk att drabbas av oönskade hälsoeffekter.

Nätverk Riskbruk Alkohol

I Landstinget Dalarna finns ett nätverk för personer som arbetar i Landstingets verksamheter och som har intresse av samt träffar på patienter med riskbruk av alkohol. Detta nätverk sammankallas av Avdelning för hälsofrämjande 1-2 gånger/år. Syftet är att främja ökad kunskap hos deltagarna inom området riskbruk alkohol, samtalsmetodik kring riskbruk samt utbyte av erfarenheter och information sinsemellan. För mer information kontakta Evelina.Hilmersson@ltdalarna.se