Hälsofrämjande för hållbar utveckling

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Johan Hallberg

Läkare/Strateg

Box 712 791 29 Falun 023 - 49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Främja hälsa, sju små tavlor.

Med den nya folkhälsostrategin tar landstinget Dalarna initiativ till att lyfta kompetensområdet hälsofrämjande i sina kontakter med befolkning, Dalarnas kommuner, länsstyrelse samt Region Dalarna med syfte att stimulera regional utveckling. Strategin och dess målsättning "god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna" bygger på ett växande kunskapsfält som beskriver sambanden mellan hälsofrämjande och hållbar utveckling – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det är ett kunskapsområde för vilket det politiska intresset ökar allt mer.

Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling

I rapporten Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling undersöks sambanden mellan hälsofrämjande och hållbar utveckling. Att främja hälsa ger hållbarhetseffekter på omgivningen och visar sig vara en av de viktigaste vägarna till det hållbara samhället. Med den egenupplevda hälsan som ingång blir frågan om hållbar utveckling hanterbar i vardagen och tillgänglig för alla. Detta öppnar upp för nya aktörer, såväl individer som bredare verksamheter, att medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Rapporten är skriven utifrån ett generellt perspektiv. Detta för att understryka de universella och inkluderande egenskaperna hos en strategi för hållbar utveckling som baseras på hälsofrämjande och människors grundläggande behov.

Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling

I rapportens andra del presenteras modellen Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling. Med denna modell sammanfattas en stadigt växande kunskapsmassa om hälsans ursprung och villkoren för hållbar utveckling. Den är ett stöd för hantering av det rika flödet av information på dessa teman och kan dessutom stärka känslan av sammanhang. Modellen kan användas som ett verktyg för analys av verksamheters förmåga att ta hänsyn till basala faktorer som främjar hälsa och hållbar utveckling samt för att tydliggöra utvecklingsbehov. Den skänker därmed en gemensam grund för planering och beslutsfattande i frågor som rör det hållbara samhället. Med landmärkesmodellen främjas den förmåga till kommunikation som krävs för att villkoren för framgång i arbetet för hållbar utveckling skall uppnås: ett tydligt och kompetent ledarskap, en välutvecklad samverkan och en generell delaktighet.

Författarens förhoppning är att de beskrivna sambanden såväl skall bli föremål för ytterligare forskning samt bilda underlag för strategier för hållbar utveckling användbara inom offentlig förvaltning, privat näringsliv och civilsamhälle.