Hållbart samhälle

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ett framgångsrikt samhälle förstärker förmågan hos hela dess befolkning att, genom både individuella och kollektiva ageranden, sträva mot mål som är viktiga i livet. Mot denna bakgrund kan befolkningens hälsoutveckling och skillnader i hälsa ses som en indikator på kvaliteten i dessa förmågor.

Ett hållbart samhälle har förmåga att uppnå en jämlik fördelning av resurser som möter upp mänskliga basala behov och som själva samhällsbygget är till för att tillgodose. Det är dels yttre resurser såsom friska ekosystem, en hälsosam livsmiljö, stödjande miljöer, socialt kapital och ekonomiska resurser dels inre resurser som tillit, kompetens, framtidstro, känsla av delaktighet, meningsfullhet och gemenskap. Skillnader i hälsa uppkommer genom att de förhållanden, villkor och miljöer (resurser) som människor lever i inte är jämlikt fördelade utan skiljer sig påtagligt åt för människor i olika sociala positioner. Det underminerar det sociala kontraktet – ”jag ställer upp för samhället och samhället ställer upp för mig” - och tär på den sociala hållbarheten.

Angelägna samhällsmål såsom miljömål, folkhälsomål, ekonomiska mål och hållbarhetsmål är i samtliga fall målsättningar som syftar till att skapa framgångsrika samhällen hos oss själva utan att försvåra samma process på andra håll i världen. Ett hållbart samhälle är ett framgångsrikt samhälle.