Övrig folkhälsodata

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Britt-Marie Sandberg

Sekreterare

Box 712 791 21 Falun 023-49 01 39 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här presenteras folkhälsostatistik framtagen av andra organisationer än Landstinget Dalarna. Eventuella frågor om statistiken på denna sida ställs till ansvarig organisation för undersökningen.

Kartläggning av levnadsvanor – ett underlag för prioriteringar i det cancerpreventiva arbetet

Prevention är en central del i den Nationella Cancerstrategin. Landstinget Dalarna arbetar aktivt med frågan, bland annat genom medverkan i den regionala cancerpreventionsgruppen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Arbetsgruppens främsta uppgift är att, utifrån ett primärpreventivt perspektiv, minska cancerincidensen på lång sikt. Under 2015 togs en verksamhetsrapport med kartläggning av riskbeteenden kopplade till levnadsvanor fram. Rapportens analysdel (bilaga 1) utgår från ett socioekonomiskt perspektiv som tydligt påvisar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper. Något som kan ge en förståelse för de prioriteringar av de insatser som behöver göras för att skapa en mer jämlik hälsa i befolkningen.
Primär cancerprevention - RCC Uppsala-Örebro

Barn och ungdomars psykiska hälsa

Nationell enkätundersökning år 2009 av Statens folkhälsoinstitut. Om hur man upplever sin hälsa i årskurs 6 och 9
Barn och ungdomars psykiska hälsa

Fickfakta - Kvinnor och män i Dalarna

Producerad av SCB, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna.
Fickfakta - Kvinnor och män i Dalarna 2014-2016

Kommun- och landstingsdatabasen "Kolada"

I kommun- och landstingsdatabasen "Kolada" finns flera olika analysmöjligheter som ger en snabb översikt av verksamheten i kommun eller landsting. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men även andra källor. Siffror kan tas fram i tabeller, diagram eller kartor på datorn, det finns också möjlighet att exportera data till Excel för vidare bearbetning.
Kolada

Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar

Statens Folkhälsoinstitut
Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar

Folkhälsorapport 2009

Socialstyrelsen
Folkhälsorapport 2009

Folkhälsodata (fd.Kommunala Basfakta)

Folkhälsodata innehåller statistik om hälsan och dess bestämningsfaktorer på regional nivå. Statistiken organiseras efter folkhälsopolitikens elva målområden. Så långt som möjligt är statistiken uppdelad på kön, åldersklasser och jämförs med länet och riket. På Statens Folkhälsoinstituts webbplats finns Folkhälsodatat både som faktablad och databas.
Folkhälsodata

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ungdomsstyrelsen
LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Skolbarns hälsovanor

Statens folkhälsoinstitut.
Sedan 1985/86 deltar Sverige i en internationell undersökning av barns och ungdomars hälsa och hälsovanor. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar. Undersökningen genomförs samma skolår i alla de deltagande länderna. Den senaste svenska studien genomfördes 2009/10.
Skolbarns hälsovanor

Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting, SKL

Öppna jämförelser görs inom följande områden:
Folkhälsa
Grundskola
Gymnasieskola
Hälso- och sjukvård
Trygghet och säkerhet
Vård och omsorg om äldre
Övrig socialtjänst
Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting, SKL