Frågor om levnadsvanor i vården - Nationell patientenkät

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Leo Musikka

Utredare

023-490172 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nationell Patientenkät är en återkommande mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs varje år i samband med besök/vistelse i hälso- och sjukvården. Frågorna handlar bland annat om bemötande, delaktighet, förtroende, information och helhetsintryck.

Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för patienternas vårdval.

Första undersökningen med Nationell Patientenkät genomfördes inom primärvården 2009 och inom den specialiserade vården 2010. Undersökningarna genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av Sveriges landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

I vilken utsträckning ställer hälso- och sjukvården frågor om levnadsvanor?

För att få en tydligare bild av hur vuxna besökare inom hälso- och sjukvården får frågor om levnadsvanor nyttjas den nationella patientenkäten.

Hälso- och sjukvården har i uppdrag att ställa frågor om levnadsvanor när patienter besöker vården, kopplat till det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet är fyra levnadsvanor som alla berör många människors hälsa och därmed tar stora samhällsekonomiska resurser i anspråk.

Utgångspunkter för att mäta frågor om levnadsvanor i vården bygger på levnadsvanors betydelse för folkhälsan, jämlik vård samt den ökade fokuseringen på hälso- och sjukvårdens sjukdomsförebyggande arbete.

Som ett led i att summera bilden av levnadsvanefrågorna i den nationella patientenkäten har rapporten "Frågor om levnadsvanor i vården" tagits fram. Rapporten redovisar hur män och kvinnor och olika utbildningsgrupper tillfrågas om levnadsvanor. Den visar också skillnader mellan landstingen, mellan primärvård och specialiserad vård samt mellan specialiteter inom den somatiska vården.

Läs mer om nationella patientenkäten och om rapporten, Frågor om levnadsvanor i vården under länkarna i höger menyn.