Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Britt-Marie Sandberg

Sekreterare

Box 712 791 21 Falun 023-49 01 39 Skicka epost

Britt-Marie Sandberg

Sekreterare

Box 712 791 21 Falun 023-49 01 39 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor är en nationell folkhälsoenkät som genomförs varje år. Enkäten går slumpmässigt ut till 20 000 personer, i åldrarna 16-84 år i hela landet. Undersökningen är frivillig och görs i syfte att visa hur befolkningen mår samt att följa förändringar i hälsa över tid.

Enkäten görs som en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Statens folkhälsoinstitut och Sveriges landsting/regioner. Statistiska centralbyrån (SCB) anlitas för att göra undersökningen. Första befolkningsenkäten genomfördes år 2004.

Nationella folkhälsoenkäten 2010 i Dalarna

Dalarna har år 2004, 2005, 2008 och 2010 gjort ett tilläggsurval för att få ett säkrare statistiskt underlag i länet. År 2010 fick 9500 slumpmässigt utvalda personer, 16-84 år enkäten i Dalarna. Svarsfrekvensen år 2010 i Dalarna var 52,5 %, vilket motsvarar 5 287 inkomna svar. Dalarnas resultat presenteras i geografisk indelning i länet för ett bättre statistiskt underlag.

Enkäten innehåller frågor om hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor, alkoholvanor, spelvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning, trygghet och sociala relationer samt bakgrundsfrågor.