Folkhälsopolitik nationellt

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Riksdagen beslutade 2003 om elva mål för folkhälsan där det övergripande målet i folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Många politikområden tangerar ämnesområdet folkhälsa. För att ge folkhälsan en tydlig plats i samhällspolitiken biföll riksdagen år 2003 regeringens proposition Mål för folkhälsan. Folkhälsopolitiken utgår från elva målområden där man finner bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan.

De elva målområdena

1.Delaktighet och inflytande i samhället

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

3. Barns och ungas uppväxtvillkor

4. Hälsa i arbetslivet

5. Miljöer och produkter

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7. Skydd mot smittspridning

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa

9. Fysisk aktivitet

10. Matvanor och livsmedel

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Framgångsrika folkhälsopolitiska satsningar nationellt

Resultat av folkhälsopolitiska insatser tar tid. De insatser med kort redovisningsperiod som vi direkt kan se effekter av är tobaksskatt och rökförbud på restauranger. Statistik visar att färre röker dagligen sedan dessa folkhälsopolitiska insatser infördes.

Vid folkhälsoåtgärder bör vi ta fasta på det övergripande målet och inte fastna i delmålen med risk att ökar klyftorna. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.