Landstinget Dalarnas folkhälsostrategi

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hälsofrämjande används av landstingets verksamheter som strategi för både hälsa och hållbar utveckling. Med verksamhetsidén Ett hälsofrämjande landsting för ett hållbart Dalarna förenas styrningen mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med en ökad aktivitet i länet när det gäller implementeringen av kunskapsområdet hälsofrämjande i social och fysisk samhällsplanering.

Axplock av folkhälsopolitiska satsningar i Landstinget 2011

  • I maj 2011 fastställde landstingsstyrelsen Landstinget Dalarnas folkhälsostrategi. Ta del av strategin i menyn till höger.
  • Från och med 1 september 2011 erbjuder Landstinget Dalarna klamydiatest på nätet, där man gratis och när som helst på dygnet kan beställa ett klamydiatest utan att uppsöka vårdcentral eller annan vårdenhet. Läs mer om klamydiatest under Mina vårdkontakter.
  • En välfärdsberedning har under 2011 inrättats till Region Dalarnas direktion. Välfärdsberedningen ska utgöra en arena för lokala och politiska prioriteringar i syfte att främja kunskapsutveckling inom socialtjänsten samt angränsande områden inom hälso- och sjukvård för att uppnå Socialstyrelsens nationella mål. Ordförande för välfärdsberedningen är landstingsråd Gunnar Barke (S).
  • Landstingsfullmäktig beslutade i nov 2011 att fortsätta satsningen på utveckling av missbruks- och beroendevården i länet. Satsningen är en del av SKL:s nationella utvecklingsprojekt Kunskap till praktik.
  • Primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin förstärker sitt arbete med barn- och ungdomars psykiska hälsa. Möjligheten att erbjuda vård och behandling av lindrigt och måttligt depressionstillstånd i primärvården kommer att byggas upp.
  • Genom att utveckla de hälsofrämjande insatserna i vården och genom att lyfta kunskapsområdet hälsofrämjande i samarbete med Dalarnas kommuner, länsstyrelse och Region Dalarna stimuleras en hållbar utveckling i länet. Kommunikationsverktyget Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling introduceras i länet för att underlätta samverkan kring folkhälsa och hållbar utveckling.