Folkhälsopolitik

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

God hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Ämnesområdet folkhälsa är tvärsektoriellt och berör många politikområden. Framtidens folkhälsa är allas ansvar och målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitik drivs så väl på nationell nivå som på läns- och lokal nivå. Folkhälsopolitik berör ett stort antal sektorer och aktörer i samhället allt från myndigheter, länsstyrelser, landsting, regioner till kommuner, ideella organisationer och den enskilda individen.

Folkhälsopolitik i Dalarna

I maj 2011 fastställde landstingsfullmäktige en folkhälsopolitisk strategi för Landstinget Dalarna. Den och landstingsplanen anger prioriterade områden för folkhälsoarbetet i organisationen. Dessa dokument utgår från den nationella folkhälsopolitiken och bland annat miljöpolitiken. Den övergripande målsättningen för landstinget kan sammanfattas som God och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna.

Folkhälsopolitik Nationellt

Många politikområden tangerar ämnesområdet folkhälsa. För att ge folkhälsan en tydlig plats i samhällspolitiken biföll riksdagen år 2003 regeringens proposition Mål för folkhälsan. Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden där man finner de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.