Folkhälsodata

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Landstinget Dalarnas landstingsplan anges jämlik hälsa som ett prioriterat område.

Resultat från enkäter och statistik bidrar till ökad kunskap om befolkningens hälsotillstånd, skillnader i vårdbehov och hur hälsans sociala bestämningsfaktorer är fördelade i länet. Det är information som tillsammans med andra sammanställningar av information bidrar till att bilda underlag dels för styrning och ledning av hälso- och sjukvården i länet, dels för en länsövergripande samverkan för att främja regional utveckling i vilken länets kommuner är avgörande aktörer.

Beskrivning av befolkningen i Dalarnas hälsoutveckling är av betydelse för att kunna följa den över tid för att på så vis kunna se förändringar eller mönster. Små skillnader i hälsa indikerar att samhällsfunktionerna möter de basala behov de är till för att möta hos samtliga grupper i befolkningen. Minskade skillnader i hälsa är dessutom en förutsättning för en framgångsrik samhällsutveckling och livskraftig ekonomi.