Sveriges nationella minoriteter

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Buerie båeteme! Tervetuloa! Välkommen!

Landstinget Dalarna är en samisk och finsk förvaltningsmyndighet, vilket innebär ett särskilt skydd för enskilda att använda dessa språk vid sina muntliga och skriftliga kontakter med Landstinget Dalarna. Därutöver har Landstinget Dalarna också ett ansvar gentemot alla fem nationella minoriteter att skydda och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Sverige har fem erkända nationella minoriteter, vilka är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Samerna har också status som urfolk. De erkända minoritetsspråken är samiska i alla varieteter, finska, meänkieli, jiddisch och romani i alla varieteter. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna. Läs mer om Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Samråd och inflytande

De nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i frågor som berör och så långt det är möjligt erbjudas samråd. Landstinget Dalarna har regelbundna samrådsmöten med förvaltningskommunerna i länet, därutöver förs öppna medborgardialoger riktade till alla minoriteter för att dessa ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Landstinget Dalarna har inlett ett arbete för att utveckla arbetet med referensgrupper. Är du intresserad eller har du frågor eller synpunkter, är du välkommen att ta kontakt med oss.

1177.se - Sjukvårdsguiden på minoritetsspråk

Översättningarna ger viktig information om vård och hälsa tillgänglig på de nationella minoritetsspråken. De översatta texterna innehåller bland annat undersökningar inom screeningverksamheter, rättigheter för patienter, egenvård av barn och vårdens organisation. Läs mer på 1177.se

Finska och samiska språkpaket – inspiration till föräldrar!

Landstinget Dalarna lämnar tillsammans med biblioteken ut språkpaket med inspiration och råd på finska eller samiska till nyblivna föräldrar eller familjer med små barn som har anknytning till finska eller samiska. Materialet är kostnadsfritt. Läs mer om språkpaketen