Medel att söka för utvecklingsprojekt

Stäng

Kontakt

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Projektstödet kan sökas av kulturföreningar, studieförbund och ideella, idéburna organisationer.

Vårens utlysning är nu stängd. Höstens utlysning öppnar 21 augusti och stänger 18 september 2017. Beslut för projektstöd våren 2017 tas på Kultur och bildningsnämndens möte den 14 mars 2017. Beslut om stöd skickas ut via mejl så snart som möjligt efter nämndmötet. De beviljade projektstöden publiceras i samband med beslut på Landstinget Dalarnas hemsida.

Projektstödet ska bidra till att öka samverkan mellan Landstinget Dalarnas verksamheter, föreningsliv och kulturskapare och syfta till att uppfylla Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan.

Till vad kan man söka?

Projekten ska ha betydelse för hela länet och bidra till någon eller några av följande punkter:

 1. Stärka barns och ungas delaktighet
 2. Ett jämställt och demokratiskt samhälle Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning
 3. Kulturen i Dalarna utvecklas. Projektet stärker konstgenrer som dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc
 4. Folkbildningen i Dalarna utvecklas
 5. Utveckla mötesplatser för kultur och folkbildning; fysiska eller digitala.
 6. Bidra till samverkan; mellan folkbildningen, föreningslivet, yrkesverksamma konst/kulturskapare. Kommuner, landstingets kultur- och bildningsverksamheter, mellan konstgenrer etc
 7. Bidra till integration
 8. Förnyelse och utveckling av kulturarvet

Utvecklingsprojekt betyder att man provar något nytt, utanför ordinarie verksamhet.

Stödet kan inte användas till:

 • Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning
 • Organisationers eller föreningars årsmöten eller jubileer
 • Festivaler
 • Projekt av lokal prägel
 • Produktion av böcker eller CD skivor
 • Investeringar
 • Ordinarie verksamhet

Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av föreningar, Ideella, idéburna organisationer och Studieförbund med säte i någon av Dalarnas kommuner. Undantag från säte i Dalarna kan göras om sökande är en organisation där flera län ingår, däribland Dalarna, eller då organisationen bedriver stadigvarande verksamhet i länet. Verksamheten i Dalarna särredovisas.

Dessa är inte berättigade till utvecklingsprojektmedel:
Landstingets Dalarnas egna kultur- och bildningsverksamheter eller verksamheter som ingår i samverkansmodellen, stiftelser med landstinget som huvudman, eller folkrörelseägda folkhögskolor (kan dock vara samarbetspart i projekt).

Hur mycket kan man söka?
Högst 100 000 kr. Stödet är ett engångsbelopp och beviljas för en ettårsperiod. I undantagsfall kan stöd beviljas för samma projekt två år i rad.

Projektmedlen utlyses två gånger per år
Vårens utlysning öppnar måndag vecka 2 och stänger måndag vecka 6.
Höstens utlysning öppnar måndag vecka 34 och stänger måndag vecka 38.
Vi informerar om beviljade projekt här på webben.

Beviljat stöd och återrapportering

De beviljade projekten redovisas till Landstinget Dalarna, senast tre månader efter avslutat projekt på blankett som skickas till projektägaren via mejl.

Ansökan görs via vår nätbaserade databas
Från och med våren 2016 sker projektansökan via vår databas. Innan ansökningsperioden öppnar kan du skapa en användarprofil och registrera er organisation.

Till registrering och ansökan i databasen

Så här går ansökan till

 • Klicka på länken ovan, då kommer du till startsidan för ansökan av stöd
 • Börja med att skapa en användare - ett mail med ett lösenord skickas då till din e-postadress
 • Logga in i databasen med den e-post adress och det lösenord du fått i mailet.
 • Då är du inne på Dina sidor. Välj det stöd som du tänker söka.
 • Fyll i formuläret, röd stjärna markerar det du måste fylla i.
 • Klicka längst ned på spara - din ansökan finns nu i listan på Dina sidor
 • Du kan när som helst fortsätta skriva och spara din ansökan.
 • När du är nöjd och klar klickar du på skicka in ansökan.
 • Bekräftelser kommer under tiden ansökan behandlas till din e-postadress.

Kontaktperson
Theresia HolmstedtJensen, projektstrateg
Tfn: 023-49 04 41, 070-539 74 17
theresia.jensen@Ltdalarna.se