Ett rikt kulturliv och livslångt lärande i Dalarna

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårt uppdrag är att driva regionala kultur- och bildningsfrågor i länet.

Landstingsplanen visar oss vilka frågor som är viktigast :

  • Alla i Dalarna ska ha tillgång till länets kulturutbud
  • Barn och ungas kulturaktiviteter ska fortsätta prioriteras
  • Varje barn och ungdom i Dalarna ska erbjudas ett kulturarrangemang per läsår.
  • Folkhögskolorna, gymnasieskolan och studieförbunden ska vara en aktiv kraft för demokrati, engagemang, utbildning och kultur
  • Folkrörelserna och de ideella krafternas betydelse ska stärkas
  • Kulturens roll inom folkhälsoarbetet ska utvecklas
  • Utbildningarna vid Musikkonservatoriet och Älvdalens utbildningscentrum AB ska utvecklas.
  • Dalarnas regionala kulturplan ska gälla som visions och måldokument för kulturområ­det och genomföras i samverkan med länets kommuner

Planera i dialog - Kultursamverkansmodellen

En ny modell för att fördela vissa statliga medel till regionala kulturverksamheter infördes 2011. Målet med denna kultursamverkansmodell är att föra kulturen närmare medborgarna. Modellen ger förutsättningar för ett ökat regionalt inflytande och ansvar, bland annat genom att landstingen får besluta hur vissa statliga medel ska fördelas i länen.

Fler som arbetar i ett regionalt perspektiv

I länet finns det andra organisationer och verksamheter som ansvarar för och styr länets utveckling. Region Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna som medlemmar. Deras arbete handlar om att i samspel med andra öka tillväxten och sysselsättningen i regionen. En av deras områden är Ung Kraft och Kreativa näringar som angränsar till vårt kulturuppdrag.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet och att informera regeringen om länets behov.

Vi arbetar tillsammans med andra

Länets kommuner, organisationer och föreningar är våra samarbetspartners. I vissa projekt jobbar vi tillsammans med andra län.