Prioriterade insatsområden i planen

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I kultur- och bildningsplanen pekar Landstinget ut ett antal prioriterade områden, med delområden, som man särskilt vill utveckla under planperioden.

I den gällande planen är prioriteringarna dessa:

  • Barn och unga: Inflytande och delaktighet, Nätverk och samverkan, Kultur och lärande samt Utveckla kulturbuss
  • Tillgänglighet: Stärka arrangörsledet, Funktionshinderspolitiken samt Synliggörande av historiska källor och samordning av ingångar till arkiv
  • Kulturskaparna: Samverkan kulturskapare och omvärld samt Stöd för yrkesverksamma kulturskapare
  • Kulturella och kreativa näringar
  • Särskilda kulturområden: Kulturmiljö, Arkitektur och design, Läs- och litteraturfrämjande samt Nationella åtaganden inom musikområdet
  • Hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt: Miljö, Hälsa, Integration och mångfald samt HBTQ

I flera fall har man kopplat ett särskilt utvecklingsprojekt till respektive prioriterat område.