Utveckling av Dalarnas timmerhuskultur

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna fokuserar sedan 2014 särskilt på att bevara, uppmärksamma och utveckla länets timmerhusmiljöer tillsammans med flera kommuner och regionala aktörer.

Flera dalakommuner visade redan inför och under Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015 ett starkt intresse att samverka inom kulturarvsområdet som senare kom att avgränsas till timmerhusmiljöer. Ett nätverk bildades bestående av kommunerna Gagnef, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen samt Länsstyrelsen i Dalarna, Dalarnas museum, Dalarnas hembygdsförbund och Landstinget Dalarna.

Allteftersom arbete och diskussioner i nätverket utvecklades har fokus flyttats allt mer från projekt till process. Området timmerhusmiljöer har visat sig betydligt mer komplext och svårare att avgränsa än vad aktörerna kanske trodde från början. I arbetet att stärka samverkan inom kulturmiljöområdet har processen kring länets timmerhuskultur utgjort ett lämpligt "case" där regionala och kommunala aktörer satt sig ned för att tillsammans analysera ett område och lära om varandras perspektiv i syfte att på sikt hitta samverkansytor. Här redovisas kortfattat fyra aktiviteter där Landstinget Dalarna ingår.

Aktiviteter inom timmerhusområdet

Informationsprojekt om timmerhusmiljöer

Nätverket finansierar gemensamt ett informationsprojekt som syftar till att höja allmänhetens kunskapsnivå om timerhusmiljöer. Projektets huvudaktiviteter är en skärmutställning och ett bildspel vilka ska turnera i Dalarna från och med 2019. Landstinget Dalarna är projektägare och Dalarnas museum är projektutförare. Som en pendang till projektet producerar Dalarnas museum med finansiering från Dalarnas hembygdsförbund en film om timring med utgångspunkt i Nordiska museets filmmaterial.

Nordiska museets obearbetade film Hustimring - upptagen i Dala Floda socken 1928

Workshop i samband med rödfärgspriset

I anslutning till utdelningen av Rödfärgspriset 2016 genomförde Landstinget Dalarna i samarbete med Falu rödfärg workshopen Timmerhuset – tillbaka till rötterna med en twist. Under ett par timmar fick de nominerade arkitekterna och särskilt inbjudna gäster slå sina kloka huvuden ihop om vad krävs för att skapa en spännande estetik på timmerhus som tilltalar 2000-talets husspekulanter/beställare. I Inblick finns en artikel om workshopen, se länk till höger.

Fallstudier av moderna timmerhus

Föreningen svenska timmerhus har med bidrag från Landstinget Dalarna kunnat beställa två fallstudier av moderna timmerhus. Syftet med projektet är att få bättre kunskap om timmerhuskonceptets läge i den pågående förstärkningen av kraven på byggnaders energihushållning och hållbarhet. Det konkreta målet är att få fram en vetenskapligt kvalificerad dokumentation av de utvalda husens egenskaper. I ett examensarbete på Högskolan Dalarna har en studie gjorts för att undersöka lufttätheten hos moderna timmerhus och deras möjlighet att klara de nya kraven.

Till höger finns Johan Jönson och Eric Brinkebäcks examensarbete "Fallstudie av moderna timmerhus: Kvalitetskontroll av nybyggda timmerhus mot FST:s kvalitetsnormer och BBR:s kommande energihushållningskrav" samt två artiklar.

Bidrag till seminarium om medeltida timmerbyggnader

Dalarnas hembygdsförbund arrangerade med projektstöd från Landstinget Dalarna ett tvådagars seminarium om medeltida timmerbyggnader år 2014 i Mora, med besök på Zorns gammelgård, och medeltida timmerhus, exkursioner till byarna Färnäs och Nusnäs, samt workshops. Ca 80 personer deltog, varav flera hantverkare, antikvarier, men även deltagare från kommun, skola och civilsamhälle. Seminariet har bidragit till att föra samman olika aktörer med ett gemensamt intresse i de medeltida timmerhusen. Bland deltagarna märker man en ökad kunskap och medvetenhet om byggnadernas bristfälliga skydd.