Doktorandtjänster, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF)

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) utlyser tre doktorandtjänster i Landstinget Dalarna. Det här är en av dem. Se också annonserna 20:2017:108 och 20:2017:118.

Vid Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) erbjuds en forskningsmiljö till kliniskt verksamma forskare och doktorander i Landstinget Dalarna (LD); inom både länssjukvård och närsjukvård, medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. CKF drivs utifrån ett samarbetsavtal mellan LD och Uppsala universitet.

Landstinget Dalarna rekryterar doktorand till forskningsprojekt vid CKF med registrering av doktorandstudier på Högskolan Dalarna. Projektet beskrivs nedan och på forskarmingel på CKF den 20 november kl 16.00-18.00.

Tjänsten medger doktorandstudier på halvtid och klinisk tjänstgöring på den andra halvtiden fram till doktorsexamen, dock högst i 8 år. Tjänsten omprövas årligen på basis av vetenskaplig progress i avhandlingsarbetet.

Doktoranden ges under tiden med avhandlingsarbetet en tillfällig arbetsplats på CKF. Fysisk närvaro på CKF för att bidra till en kreativ forskningsmiljö är av stor vikt. Lön och andra förmåner under studierna motsvarar ordinarie lön.Arbetsuppgifter

Föräldraskap efter Neonatalvård

Sammanfattning av projektet: Att få ett barn som behöver neonatalvård innebär för familjen en livssituation där rollen som förälder påbörjas och utvecklas i en främmande och många gånger skrämmande miljö. Trots att den familjecentrerade vården har utvecklats så upplever många föräldrar att de känner sig ensamma och stressade i sin situation. Syftet för projektet är att: beskriva hur föräldrar till neonatalt vårdade barn upplever hälsa, föräldraskap och parrelation under barnets första tre levnadsår, jämfört med föräldrar till fullgångna friska barn; att beskriva behovet av psykosocialt stöd till föräldrarna efter utskrivningen; samt att testa en designad interventions möjligheter till implementering samt potentiella effekter av interventionen på föräldrars hälsa. Forskningsprojektets metoder omfattar bland annat en longitudinell studie och en kvalitativ studie. Dessa studiers resultat ligger därefter till grund för utformandet av en intervention som ska testas inom projektet. Projektet är det första i sitt slag, nationellt och internationellt, och dess resultat betyder att vi får nödvändig kunskap om hur föräldrar till de mest sårbara barnen mår under barnets första levnadsår samt tänkbart stöd.

Kontakt: Camilla Udo, e-post: camilla.udo@ltdalarna.se, tel: 023-77 84 56; Renée Flacking, e-post: rfl@du.se, tel: 070-464 62 36

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med fast anställning (eller som är på väg att ta anställning) i Landstinget Dalarna eller i verksamhet/på tjänst som är helt eller delvis finansierad av LD och som är behörig att antas som doktorand vid Högskolan Dalarna. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Specifika kvalifikationer: Meriterande är erfarenhet inom neonatalvård eller barnhälsovård.
Den sökande ska inte vara registrerad doktorand före ansökningstidens utgång. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning.

Beslut om tillsättning av tjänsten fattas av forskargruppen tillsammans med övriga handledare och CKFs föreståndare.

Beslut om tillsättning sker senast 18 december. Tjänsten kan påbörjas tidigast 1 januari 2018.

Ansökan skall innefatta bl a:
o Personligt brev
o CV som också styrker behörighet till forskarutbildning på universitet där registrering är planerad
o Intyg om anställning i Landstinget Dalarna
o Kopia av examensarbete och eventuella publikationer

Fackliga kontakter:
Vision, Margaretha Nordman, 070-533 17 29
SACO, Annelie Sundstedt, 0243-497 371
Vårdförbundet, Kerstin Erlandsson, 070-224 14 32
Kommunal, Mona Månsson, 070-581 56 28

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss skall du använda vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.