Besökare vid Rättspsykiatriska kliniken Säter

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi hälsar dig välkommen hit till oss på Rättspsykiatriska kliniken Säter (RPK)

På RPK har vi Allmän inpasseringskontroll (IPK) som gäller samtliga som passerar in i vårdmiljön, såsom personal, besökare och patienter. Innan ni besöker oss ser vi därför gärna att ni tagit del av våra säkerhetsrutiner för att vara förberedd på vad det innebär. För att få passera in kommer ni att ombedjas att genomgå en IPK, lagstadgad enligt 8b§ lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, oavsett om besöket är förenat med tjänsteuppdrag. Detta är med hänsyn till din egen, såväl som patientens och vårdpersonalens säkerhet.

Inför besöket 

 • Alla besök ska i god tid vara godkända och föranmälda till den som ansvarar för ditt besök. Ankomstdag och tid samt namn och personnummer på samtliga som kommer till besöket skall meddelas.
 • Minderåriga barn skall vara i sällskap med målsman eller ha målsmans tillåtelse och vara i sällskap med annan vuxen.
 • Vid ankomst lämnas din ID-handling till Säkerhetsentrén. Detta för att styrka identiteten på varje besökare samt som en skyddsåtgärd för att säkerställa vilka som befinner sig i klinikens lokaler i händelse av t ex utrymning vid brand.
 • Du tilldelas överfallslarm och besöksbricka som skall bäras synligt under vistelsen på kliniken. Återlämnas i utbyte mot din ID-handling när besöket är avslutat.
 • Du ska i förekommande fall informeras om tystnadsplikt och skriva under en sekretessförbindelse.
 • Alla nybesök sker under bevakning av personal och ska godkännas av ansvarig läkare. Ett nybesök är första gången/gångerna besökare träffar patient vid RPK Säter. Är någon i sällskapet här för första gången, så räknas hela besöket åter igen som ett nybesök och blir bevakat.
 • Kliniken är rökfri. Rökning är tillåten endast på särskilda rökplatser utomhus. 

Besökstider:

Generellt gäller följande besökstider:

Besökare: 10:00 – 16:00 (inkl. lunch uppehåll)

Stödpersoner: 10:00 – 18:00

Allmän inpasseringskontroll (IPK)

Du kommer bli ombedd att genomgå en allmän inpasseringskontroll (IPK) för att få passera vidare in i besöksrummet som är inne i vårdmiljön. Detta är en säkerhetsåtgärd som sker med hjälp av larmbåge, handhållen metalldetektor och röntgenutrustning, som ligger i anknytning till Säkerhetsentrén. IPK utförs av säkerhetspersonal. I de fall du ska in i lokaler utanför skalskyddet kommer vårdpersonal att möta upp dig, utan att du behöver genomgå en allmän inpasseringskontroll.

Samtliga besökare får låsa in sina ytterkläder och tillhörigheter i angivet skåp som finns i ankomsthallen. Elektronisk kommunikation får inte medföras in på kliniken. Nyckeln till skåpet behåller du under vistelsen.

Vid genompassering av larmbågen, vänligen töm fickor och placera alla lösa föremål du avser medföra in på kliniken i plastlådan. Lägg även dit alla föremål av metall som du har på dig som kan aktivera larmbågen, exempelvis bälte, klocka och smycken.

Säkerhetsentréns personal talar om för dig när och hur du kan passera larmbågen. Detta kan vid behov behöva upprepas om något indikerar i metallbågen. Det kan som komplement även finnas behov för manuell kroppsvisitation, med ex handburen metalldetektor, för att inpassering skall godkännas. 

IPK är en förutsättning för ditt besök här vid RPK Säter. Om ni inte önskar medverka till detta är det din rättighet. Det medför dock att ni nekas inträde till kliniken och planerat besök kommer inte genomföras.

Besökares medhavda föremål

Det du tänkt medföra under besöket ska föranmälas och godkännas av kliniken. Det som medförs skall heller inte bryta mot lag, klinikens ordningsregler eller säkerhetsföreskrifter. Väl på plats låser säkerhetsentréns personal in föremålet i angivet skåp. Efter besöket överlämnas föremålet till patienten efter godkänd kontroll. Livsmedel såsom mat, godis eller annat ätbart är ej tillåtet i någon form att överlämna eller medföra vid besöket.

Om du i samband med ditt besök avser överlämna något föremål till en patient som vårdas vid kliniken så måste du i god tid föranmäla detta till kliniken, som gör en bedömning av föremålet inför besöket.

Föremålet lämnas till vårdpersonal och kan lämnas till patienten under förutsättning att det är kontrollerat och inte föreligger några hinder avseende säkerhetsregler, lämplighet och med hänsyn till patientens tillstånd eller omgivning. Påträffas föremål eller ämnen som av säkerhetsskäl är olämpliga kommer du att få låsa in dessa i skåpet med dina övriga tillhörigheter. 

Otillåtna föremål och ämnen

Otillåtna föremål och ämnen, eller annat som något vis utgör ett hot mot säkerheten, får överhuvudtaget inte införas in på kliniken. Kvarstår misstanke om införsel av föremål, ämnen eller annat, kan det leda till att besöket avbryts. I händelse av att föremålen utgör en lagöverträdelse eller vid försök till insmuggling omhändertas föremålen och säkerhetschef kontaktas.

Följande föremål är inte tillåtna att föra in på kliniken:

 • Foto- och kamerautrustning inklusive mobiltelefoner, datorer, surfplattor etc.
 • Vapen, presumtiva vapen, stickande/skärande, toxiska, frätande, explosiva eller lättantändliga föremål.
 •  Alkohol, narkotika, drogklassade läkemedel eller andra rusningsmedel (såväl legala som illegala).
 • Föremål som kan användas i samband med hantering eller missbruk av narkotika, t ex. tobak i alla former, pipor eller filter.
 • Annan egendom som kan skada patient eller annan person. Även andra föremål som kan vara till men för vården eller säkerheten på kliniken.
 • Hantverkare/ drift-/ underhålls-personal vars verktyg/utrustning ej förvaras i en sluten verktygsväska/låda.

Ordningsregler

Förutom ovanstående finns även några generella ordningsregler för alla som vistas på kliniken.

 •  Vid misstänkt påverkan av berusningsmedel avbryts besöket.
 •  Beteenden som stör ordningen och vården för patienten kommer att medföra att besöket avbryts.
 •  Besökare som inte medverkar till att följa klinikens säkerhetsregler och där misstanke om insmuggling föreligger tillåts ej att komma in i klinikens besökslokaler.

 

IPK är en viktig del i arbetet för att skapa en trygg och säker vårdmiljö för alla som vistas här och vi hoppas på din förståelse och medverkan.

Hoppas ditt besök här hos oss ska bli bra.

Välkommen!