Besökare vid Rättspsykiatriska Kliniken Säter

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi vill först och främst hälsa dig välkommen till Rättspsykiatriska kliniken Säter.

Välkommen som besökare vid Rättspsykiatriska Kliniken Säter

Innan du besöker oss här på Rättspsykiatriska Kliniken Säter ser vi gärna att du tar del av våra säkerhetsrutiner. Detta för att du ska vara förberedd på och införstådd med våra säkerhetsprocedurer. 

Som besökare (hit räknas alla som inte är anställda på kliniken, tillhör fastighetsskötare, klinikgemensam administration, Landstingsservice eller vårdas här), oavsett om besöket är privat eller förenat med tjänsteuppdrag) kommer du passera en inpasserings och säkerhetskontroll, lagstadgat enligt 8b§ Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Detta är med hänsyn till din egen såväl som patientens och personalens säkerhet. Inpasserings och säkerhetskontroll är en viktig del i arbetet för att skapa en trygg och säker vårdmiljö för alla som vistas här och vi hoppas på din förståelse och medverkan.

Undantag:


 • Förvaltningsdomstolens medlemmar med hänvisning till domstolsoffentligheten.
 • Polis då de tillkallas som förstärkning i akut hot- och våldssituation.
 • Jourläkare då de tillkallas i akuta sjukdomssituationer.
 • Administrativ personal.


För att inpasseringen ska gå smidigt och vi ska kunna ta emot dig på bästa sätt är det viktigt att du känner till och är förberedd när du kommer till oss.

Förberedelser

 • Ditt besök ska vara godkänt och föranmält till portvakten. (Detta görs av den som bjudit in eller ska ta emot dig.)
 • I portvakten ska du kunna styrka din identitet och eventuellt tjänsteuppdrag med en giltig ID-handling samt eventuellt tjänste-ID.
 • Är du under 18 behöver du vara i sällskap med din målsman eller ha målsmans tillåtelse och en annan vuxens sällskap.
 • Har du med dig minderåriga till besöket skall detta vara anmält i förväg.
 • Vid ankomst lämnas ID handling in och ersätts med en besöksbricka. Den ska du bära synligt under ditt besök på kliniken. ID handlingen återfår du när du lämnar RPK Säter i samband med utpasseringen. Om du av någon anledning ej vill kvarlämna din ID handling, vänligen ange detta till portvakten så kommer portvakten att dokumentera dina uppgifter och spara dessa i samband med din vistelse här. Åtgärden är till som en skyddsåtgärd för dig som besökare då det är viktigt att verksamheten vet vilka som finns i lokalerna.
 • Du kommer erbjudas ett överfallslarm att bära under vistelsen här, det återlämnas till portvakten vid utpassering.
 • Om du som besökare ska in i verksamheten kan det bli nödvändigt att upprätta en sekretessförbindelse. Den som kommer ta hand om dig under besöket hanterar denna fråga.

Inpasserings- och säkerhetskontroll

Du kommer passera en säkerhetskontroll. Den sker vid larmbågen i ankomsthallen. En personal kommer att hämta dig och ta dig igenom säkerhetskontrollen. Innan dess ska du låsa in dina ytterkläder och medhavda väskor. För inlåsning finns skåp i ankomsthallen, lås in dina tillhörigheter och ta med dig nyckeln. Vi vill att du endast medför det som du faktiskt behöver för ditt besök och som inte bryter mot något av de förbud som anges nedan under rubriken ”Otillåtna föremål”.

När personal tar emot dig har du möjlighet att ställa frågor innan säkerhetskontrollen påbörjas.

Om du i samband med ditt besök avser överlämna något föremål till en patient som vårdas vid kliniken så måste du redogöra för det nu. Föremålet lämnas till personal och kan lämnas till patienten under förutsättning att det är visiterat och inte föreligger några hinder avseende säkerhetsregler, lämplighet och med hänsyn till patientens tillstånd.

Vid genomgång av larmbågen vänligen töm fickor och placera de föremål du avser medföra in på kliniken i plastlådan. Lägg även dit andra saker som du har på dig och som kan trigga larmbågen exempelvis bälte, klocka, smycken.


Personalen talar om för dig när och hur du kan passera bågen. Det kan behövas upprepade såväl som kompletterande kontroller innan proceduren är färdig och inpasseringen kan godkännas.

Påträffas föremål som av säkerhetsskäl är olämpliga och ej kan tillåtas ombedes du att under tiden för besöket låsa in dessa i skåpet med dina övriga tillhörigheter. 


Uppenbara försök att föra in otillåtna eller illegala föremål föranleder polisanmälan samt att besöket avbryts.

När säkerhetskontrollen är färdig talar personalen om det för dig och du kan ta dina tillhörigheter igen.

Säkerhetskontrollen är en förutsättning för ditt besök här vid RPK Säter men om du ej önskar medverka till detta är det din rättighet. Det medför dock att besöket ej kan genomföras.

Otillåtna föremål

Föremål som är otillåtna vid Rättspsykiatriska Kliniken Säter eller på annat sätt utgör ett hot mot säkerheten får överhuvudtaget ej föras in på kliniken. Om besökaren försöker föra in otillåtna föremål kan denne komma att avvisas från kliniken.

I händelse av att föremålen utgör en lagöverträdelse kan det bli aktuellt att tillkalla polis. Vid försök till insmuggling skall föremålen omhändertas och säkerhetssamordnare kontaktas.

Följande räknas som förbjudna föremål:

 • Foto- och kamerautrustning inklusive mobiltelefoner, datorer, pekplattor etc med sådan möjlighet inte är tillåten att föra in på kliniken. Detta eftersom det råder förbud mot foto/video och ljudupptagning på kliniken. (Undantag från detta förbud sker i överenskommelse med säkerhetssamordnare)
 • Vapen, presumtiva vapen, stickande/skärande, toxiska, frätande, explosiva eller lättantändliga föremål.
 • Alkohol, narkotika, drogklassade läkemedel eller andra rusningsmedel (såväl legala eller illegala).
 • För hantverkare och drift och underhållspersonal får verktyg endast medföras under förutsättning att dessa förvaras i en sluten verktygsväska/låda.

Ordningsregler


Förutom ovanstående finns även några generella ordningsregler för alla som vistas på kliniken för kortare eller längre tid.

 • Förbud mot foto/video och ljudupptagning råder på kliniken. Undantag från detta förbud sker i överenskommelse med säkerhetssamordnare
 • Misstänkt påverkan av berusningsmedel medför att besöket vid kliniken avbryts omedelbart.
 • Alla beteenden som stör ordningen och vården för patienten medför att besöket kan komma att avbrytas omedelbart.
 • Polistjänsteman tar kontakt med portvakten kring hantering av tjänstevapen.

 

Försök att föra in otillåtna eller illegala föremål föranleder polisanmälan samt att besöket avbryts. Kvarstående misstanke om införsel av föremål kan leda till att besöket avbryts helt eller sker under bevakning.

Vi hälsar dig välkommen hit till Rättspsykiatriska kliniken Säter och hoppas ditt besök här hos oss ska bli bra!