Tystnadsplikt och sekretess

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Handlingar som i sin helhet innehåller uppgifter som omfattas av sekretess brukar kallas hemliga handlingar eller sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden eller landstingets ekonomiska intressen.

Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess och i vilken verksamhet. Det innebär att landstinget, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som omfattas av sekretess i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna.Om du skickar ett brev till landstinget och skriver "hemligt", "förtroligt " eller "konfidentiellt" så kanske innehållet ändå inte bedöms omfattas av sekretess, om inte lagen medger det.

Personalen har tystnadsplikt

All personal som arbetar inom landstingets hälso och sjukvård har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna uppgifter om patienters hälsa eller andra personliga förhållanden. Sekretessen gäller också studerande och praktikanter som deltar i landstingets hälso- och sjukvård.

Tystnadsplikten gäller även när man slutat arbeta inom landstinget. Om man bryter mot sekretessen, kan man straffas med böter eller fängelse.

Du själv avgör om upplysningar får lämnas

När du ligger på sjukhus vill dina närstående ofta veta hur du mår. Du som patient ska alltid tillfrågas om personalen får svara på frågor om ditt tillstånd och till vilka de får lämna upplysningar.

Undantag

Om polis, åklagare, domstol, kronofogden eller skatteverket frågar om en patient finns på sjukhuset måste ansvarig vårdpersonal svara på det – och endast det.

Vårdpersonal har dessutom rätt att anmäla till polis och åklagare när de misstänker vissa allvarliga brott som till exempel mord, dråp, grov misshandel, grovt rån eller grovt narkotikabrott.

Vårdpersonal är skyldig att meddela kommunens socialnämnd om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden måste ingripa för att skydda barn och ungdomar som inte är myndiga.

Alla uppgifter om patientens sjukdom, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, arbetsförmåga och sociala förhållanden, liksom även uppgift om att en person befinner sig på en vårdinrättning i egenskap av en patient, är sådant som räknas till vad lagen kallar "enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden". Många sådana uppgifter finns inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna finns i pappers- och datorjournaler, andra anteckningar, till exempel uppgifter som inkommit per fax eller via e-post, provsvar (skriftlig sekretess) eller som en kunskap hos personalen ("muntlig sekretess" det vill säga tystnadsplikt). Sekretess innebär att sådana uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för envar på skrivbord eller på datorskärm.