Lag om valfrihetssystem

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja leverantör bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem. LOV är ett alternativ till Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan användas av landstingen och kommunerna vid upphandling av hälso- och sjukvård och vård och omsorgstjänster.

För landstingen är det krav på att använda LOV vid upphandling av primärvårdstjänster, det som också kallas vårdval, eller Hälsoval. Vid upphandlingar enligt LOV är priset fastställt på förhand och utförare konkurrerar med kvalitet.

Valfrihetssystem definieras som ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet har godkänt och tecknat kontrakt med.

Den enskilde patienten kan således inte välja en leverantör som Landstinget Dalarna varken godkänt eller tecknat kontrakt med. Landstinget Dalarnas valfrihetssystem kallas Hälsoval Dalarna.

Den upphandlande myndighet som vill tillämpa Lagen om valfrihetssystem måste annonsera löpande på en nationell webbplats för valfrihetssystem, Kammarkollegiets valfrihetswebb. Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Kommuner och landsting ges möjlighet att genom avtal reglera förutsättningarna för valfrihetssystemet. Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de fastställda kraven godkänns, varefter kontrakt tecknas. Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Enligt lagen ansvarar kommunen eller landstinget för att brukaren eller patienten får fullödig information om samtliga leverantörer som man kan välja emellan. För personer som inte väljer ska det finnas ett ickevalsalternativ. Leverantörer som anser sig förfördelade ges en möjlighet att hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om rättelse.

Ett valfrihetssystem bygger på att kommunen bjuder in externa leverantörer att konkurrera på samma villkor som den kommunala egenregiverksamheten. I vissa kommuner sker detta genom ett icke upphandlat auktorisationsförfarande, medan andra kommuner valt att upphandla systemet. I båda fallen kräver kommunerna att de externa utförarna uppfyller ett antal krav som kommunen ställer i auktorisationskriterier, i avtal eller i förfrågningsunderlag . Därefter ges de externa utförarna möjlighet att på lika villkor konkurrera med den kommunala egenregiverksamheten.

För att uppnå konkurrens på likvärdiga villkor mellan de privata och kommunala alternativen är det viktigt att systemet är transparent och konkurrensneutralt. Egenregins villkor för finansiering, infrastruktur, rutiner och service ska vara desamma som för de privata företagen.

Konkurrensverkets roll

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för LOV och ska verka för en enhetlig tillämpning av lagen. Konkurrensverket har även uppdraget att sprida information om LOV till upphandlande myndigheter och ge generell vägledning om tillämpningen av LOV. Du kan läsa mer på Konkurrensverkets webbplats.