Hälso- och sjukvårdslagen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Lagen är utformad som en ramlag. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård.

I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården.

HSL innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling.

Nationella vårdgarantin

Den 1 juli 2010 blev den nationella vårdgarantin lag, genom att § 3g infördes i HSL. Det innebär bland annat att patienter högst ska behöva vänta 90 dagar på ett första besök inom den specialiserade vården. Samma tidsgräns gäller för att påbörja en ordinerad behandling eller genomföra en beslutad operation.

Särskilt utsatta barn

För att förbättra särskilt utsatta barns situation fick hälso- och sjukvården den 1 januari 2010 en skyldighet att beakta barnens behov av råd, stöd och information. Det gäller om en förälder har en psykisk störning eller funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom, är missbrukare eller oväntat avlider. Bestämmelserna finns i § 2g HSL och 6 kap 6§ Patientsäkerhetslagen (PSL).

Landstingets ansvar för vård

Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16§ folkbokföringslagen och stadigvarande vistas inom landstinget. Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom landstinget har ansvar för. Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för. Det innebär bland annat att privata vårdcentraler som tecknat avtal om Hälsoval bedriver verksamhet på uppdrag av landstinget.

Vård i annat landsting

Om man plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har man alltid rätt att få vård på närmaste sjukvårdsenhet. Det finns också möjligheter att få planerad vård i andra landsting, än där man är folkbokförd.
Läs mer här: Regler och rättigheter om vård i annat landsting

Vård av personer från andra länder

Om man kommer från ett annat land och har behov av vård i Sverige gäller särskilda regler.
Läs mer här: Regler och rättigheter om vård av personer från andra länder

Vård i Sverige om man är asylsökande, gömd eller papperslös

Om du är asylsökande eller vistas i Sverige mer än tillfälligt utan tillstånd, gäller särskilda regler.
Läs mer här: Regler och rättigheter om vård i Sverige om man är asylsökande

Vård utomlands

Om du som svensk har behov av vård utomlands, gäller särskilda regler.
Läs mer här: Regler och rättigheter om vård utomlands