Förvaltningslagen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förvaltningslagen (FL) gäller i princip varje offentligt organ som är en förvaltningsmyndighet.

Nämnder och styrelser med tillhörande förvaltningar i kommuner och landsting behöver inte tillämpa vissa av förvaltningslagens regler i sådana ärenden som kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Det främsta syftet med lagen är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. Ett annat viktigt syfte är att säkerställa myndigheternas service till allmänheten.

Förvaltningslagen innehåller bland annat bestämmelser om:

  • Tolkning och översättning
  • Ombud och biträde
  • Muntlig handläggning
  • Jäv
  • Rätt att ta del av uppgifter
  • Motivering och underrättelse vid beslut, samt besvärshänvisning
  • Rättelse av skrivfel och liknande
  • Omprövning och överklagande av beslut.