Information till personal om biobankslagen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patienten ska få information och ge sitt samtycke till att proverna sparas i biobank vid varje provtagningstillfälle. Det går när som helst att ändra samtycke genom att skicka in en Nej-talong.

Affisch, patientinformation och broschyrer kan placeras i väntrum.

Informations- och samtyckesansvarig personal (ISA-personal) inom hälso- och sjukvården är läkare, tandläkare, sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker och undersköterska.

I Landstinget Dalarna sparas följande diagnostiska prover:

Avdelningen för Klinisk Patologi och Cytologi - Alla prover sparas i biobank
Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi - Serologiska prover, infrysningsprov och PCR-prover. (Analyser med dialogruta "Biobanksvärde" vid elektronisk beställning eller märkta med asterisk på pappersremiss).
Odlingsprover för bakterier omfattas inte av biobankslagen.
Avdelningar för Klinisk Kemi - Benmärgsutstryk (STP-sternalpunktat och motsvarande)
De flesta blod- och urinprover slängs efter analys och omfattas inte av biobankslagen.

Enligt biobankslagen är verksamhetschefen på behandlande enhet ansvarig för att det finns rutiner för samtyckeshantering enligt biobankslagen.
Patientens beslut ska dokumenteras i journalen. 

Vid beställning av biobanksprov via journalsystemet TakeCare ska patientens ställningstagande till att spara provet i biobank registreras i multidisciplinär beställning under Medicinsk information – Biobank alternativt via svarsalternativen på aktuella remisser (klinisk patologi och cytologi) under Blanketter och Formulär.

Vid ett sammanhållet vårdtillfälle med upprepade provtagningar kan patienten ge samtycke för hela vårdtillfället.

Vid elektronisk beställning måste "Biobanksvärde" fyllas i när dialogrutan visas. Den smidigaste lösningen är att ordinerande läkare informerar och tillfrågar patienten om att spara provet enligt Biobankslagen och fyller i aktuellt alternativ samtidigt som provet beställs.
Om inget biobankvärde är ifyllt vid provtagningstillfället så ansvarar provtagaren (ISA-personal) för att informera patienten och inhämta samtycke som registreras. Det är inte tillåtet att ”gissa” ett värde för att komma vidare i beställningen.

När pappersremisser med samtyckestext används så bekräftar inskickad remiss att patienten är informerad och har samtyckt till att provet sparas i biobank.

Nej-talong

Om patienten inte samtycker till att prov sparas i biobank, eller om provet inte får användas till vissa tillåtna ändamål ska Nej-talong användas.

Provtagaren kontrollerar det ifyllda biobankvärdet och i de fall patienten har svarat Nej, så ska en Nej-talong fyllas i och undertecknas av patienten vid provtagningen. Nej-talongen skickas tillsammans med provet till aktuellt laboratorium.
Tveksamma patienter rekommenderas att spara provet tills vidare och får en Nej-talong med sig för att eventuellt skicka in senare.

Beslutsoförmögna

Med beslutsoförmögna patienter avses de som av fysiska och psykiska skäl inte kan tillgodogöra sig information och ta ställning till om provet får sparas.

Patienter som vid provtagningstillfället är oförmögna att ta till sig information om biobankslagen och ta ställning till om prov får sparas, ska informeras och tillfrågas vid senare tillfälle. Det kan vara medvetslösa eller sövda patienter men även strokepatienter och dementa patienter.

Prover från patienter som är oförmögna att ta ställning till om deras prover får samlas och in och förvaras i biobank, sparas alltid med hänsyn till patientsäkerheten för deras egen vård och behandling. Sådana prover används aldrig till andra ändamål. Om patienten senare lämnar sitt samtycke ska biobanken meddelas detta så att provet kan hanteras enligt patientens önskemål.

Patientens inställning ska dokumenteras i journalhandling.

Språksvårigheter har ingenting med beslutsförmågan att göra. Patienter som inte kan svenska har rätt att få informationen tolkad.

Underåriga patienter

Vårdnadshavarna informeras och tillfrågas om samtycke till att barnets prov sparas i biobank. Om den ena föräldern, eller båda, inte samtycker får provet inte sparas. Nej-talongen måste undertecknas av båda vårdnadshavarna.
Barnet kan, i takt med stigande ålder och mognad, själv informeras och tillfrågas om sin inställning till att spara sitt prov.