Information till forskare om biobanklagen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Information om tillgång till befintliga prover eller nyinsamling av prover till personal inom hälso- och sjukvården som bedriver forskning.

Biobanksansökan

Vid varje forskningsprojekt eller klinisk prövning som omfattar prover från människa skall biobanksansökan göras.

Ansökan i två exemplar skickas till landstingets biobankssamordnare tillsammans med kopior av ansökan och beslut om etikprövning, patientinformation, ev. tillstånd från datainspektionen och ev. intyg om destruktion eller återlämnande av prov som skickas till laboratorium utanför landstinget.

Biobankssamordnaren diarieför ansökan och ber om eventuella kompletteringar innan vidarebefordran till respektive biobanksansvarig för beslut och underskrift.