Standardiserade vårdförlopp

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Man har sett att det finns stora skillnader i cancervården nationellt. Regeringen och SKL har därför enats om att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. En av åtgärderna är att införa standardiserade vårdförlopp (SVF).

De standardiserade vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser (ledtider) som gäller för de olika åtgärderna. Ledtiderna är angivna i kalenderdagar.

För att åstadkomma detta införs ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp som ska leda till en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten. Förutom en förbättrad tillgänglighet ska införandet av vårdfördloppen även skapa ökad nöjdhet hos patienterna, genom bland annat bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider.

Projektledare för arbetet i Landstinget Dalarna är Bitte Kans.