Cancerrådet i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas Cancerråd bildades 2010 och leds av ordförande Birgitta Göthman. Landstingets representanter i RCC styrgrupp Uppsala Örebro ingår i cancerrådet.

Bakgrund

Lokala cancerrådet bildas i Landstinget Dalarna startade den 1 oktober 2012.

Sammansättning

Landstingets representanter i RCC styrgrupp, Bengt Malmqvist och Göran Sahlén, ingick i cancerrådet och Bengt Malmqvist utsågs till ordförande.

Cancerrådet behöver bevaka de 8 utvecklingsområden som RCC arbetar med

 • Prevention och screening
 • Vårdprocesser
 • Cancerrehabilitering
 • Palliativ vård
 • Patientmedverkan
 • Kunskapsstyrning
 • Forskning
 • Nivåstrukturering

Sammansättingen av rådets övriga ledamöter utses av landstingets ledningsgrupp för kunskapsstyrning (KSG – WT) med hänsyn till dessa områden men behöver också anpassas till landstingets egen struktur och organisation. Rådet bör vara multiprofessionellt.

Uppdrag

Cancerrådet ska

 • Säkerställa förankring mot landstingets linjeorganisation.
 • Utse representanter från landstinget till vårdprogramgrupper och övriga arbetsgrupper i RCC:s regi.
 • Bidra till implementering av olika åtgärder som beslutats utifrån den nationella cancerstrategin.
 • Ta fram underlag till beslut om prioriteringar, omfördelningar och förändringar i det egna landstinget.
 • Initiera förbättringsområden inom respektive uppdragsområde.

Rapportering

Cancerrådet är underordnat landstingets ledningsgrupp för kunskapsstyrning (KSG-WT) och rapporterar kontinuerligt till gruppen.

Landstingets representanter i regionala RCC:s styrgrupp ansvarar i sin tur för den kontinuerliga rapporteringen till och från regionala RCC:s styrgrupp.

En rapport sammanställs årligen över cancerrådets verksamhet.

Rapporten används som underlag i regionala RCC:s redovisning av landstingens aktiviteter kring den nationella cancerstrategin.

Medlemmar

Bengt Malmqvist, enhetschef, Enhet för medicinsk kvalitet, ordförande

Birgitta Göthman, avdchef, Avdelning för kunskapsstyrd vård, handläggare

Susanne Börjesson Hellerstedt, vårdutvecklare, kirurgkliniken i Falun

Ann- Sofie Enlund, verksamhetschef, medicinkliniken i Falun/Ludvika

Paula Forsberg, sjuksköterska, samordnare för kontaktsjuksksöterskefunktionen i Landstinget Dalarna

Johan Hallberg, distriktsläkare, Avdelning för hälsofrämjande

Sinikka Mattola, bitr. verksamhetschef för specialiserad palliativ vård Dalarna

Bo Pettersson, allmänläkare, vårdcentralen Norslund

Tomas Riman, verksamhetschef kvinnokliniken Dalarna

Göran Sahlén, verksamhetschef, kirurgkliniken i Falun

Tibor Tot, verksamhetschef laboratoriemedicin Dalarna