Folkhälsa

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Barnläkare undersöker bebis.

Hälso- och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen genom sin specifika kompetens, breda kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. Främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter för att uppnå målet om ett hälsosammare Dalarna. Arbetet utgår från ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt.

En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård är ett av de viktigaste nationella folkhälsomålet som Landstinget Dalarna beslutat arbeta med. Landstingsplanen uppdrar till förvaltningarna att ansvara för att det hälsofrämjande arbetet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att stödja och motivera individen att ta eget ansvar för sin hälsa och förbättra den.

Exempel på hälsofrämjande och förebyggande insatser

  • Motivationsbedömning och hälsosamtal
  • Skriftlig ordination av fysisk aktivitet
  • Tobaksavvänjning individuellt och/eller i grupp
  • Samtal om riskbruk gällande alkohol och droger

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i folkhälsoarbetet gentemot befolkningen. Vården bidrar till mindre sjukdom, mindre handikapp och mindre smärta samt underlättar också för den kroniskt sjuke att leva ett bra liv.

Landstinget har också ett ansvar för att informera om samband mellan hälsa, livsstil, och levnadsvillkor. Ett utvecklat samarbete mellan landsting, kommuner och andra (t.ex. frivilligorganisationer) är viktigt för ett framgångsrikt folkhälsoarbete.

Det övergripande målet för en bättre folkhälsa är att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa.

Läs mer om Landstinget Dalarnas arbete med Folkhälsa och hälsofrämjande arbete.