Kostnadsansvar för hjälpmedel

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förskrivning av hjälpmedel är en integrerad del i hälso- och sjukvårdens processer, där hjälpmedlet ska kompensera för en persons aktivitetsbegränsningar, underlätta behandling eller förebygga komplikationer.

Hjälpmedel ska inte ersätta en rehabiliterings- eller habiliteringsinsats.

Kostnadsansvaret för personliga hjälpmedel i Dalarna är fördelat mellan Landstinget och Dalarnas kommuner. Överenskommelsen innebär att ansvaret för hjälpmedel, som förskrivs till en enskild person, följer respektive huvudmans ansvar för hälso- och sjukvård enligt avtal.


http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-valfard/hemsjukvarden/


Grundprinciper

• Förskrivaren betalar
• Uppföljningsansvarig är kostnadsansvarig
• Förskrivaren står för eventuella re ordinationer (flergångs- och flerårsförskrivning) under hela re ordinationsperioden (gäller Ortopedtekniska hjälpmedel och Hårersättning)
• Hjälpmedel förskrivna av Läkare och/eller Logoped är alltid landstingets hela ansvar


Kostnadsansvar Specialiserad sjukvård

De patientvårdande klinikerna inom specialiserad sjukvård (somatiska och psykiatriska) svarar för samtliga kostnader vid förskrivning av alla personliga hjälpmedel och därtill hörande tjänster under en slutenvårdsperiod, öppenvård på mottagning och vid specialiserad palliativ vård.

Den Specialiserade sjukvården har kvar hyreskostnader för insatta hjälpmedel då
uppföljningsansvaret för rehab insats och/eller hjälpmedel kvarstår inom verksamheten efter utskrivning.

I samband med utskrivning ska patient erhålla hjälpmedel som krävs för att klara sina primära behov under första veckan inomhus. Det är hjälpmedel som behövs för livsuppehållande åtgärder, att påkalla uppmärksamhet för att kommunicera basala behov, få i sig näring, ändra och bibehålla kroppsställning, ta sig i och ur säng, förflytta sig i lägenheten för att kunna uträtta toalettbehov och klara personlig hygien.
(Det vill säga, i huvudsak nivå 1 under alla fyra hjälpmedelsområden enligt Riktlinje till Hjälpmedelspolicy.)
http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Hitta-ratt-i-varden/Stod-vid-funktionsnedsattning/Hjalpmedel/Hjalpmedelsguiden/Synsatt-och-viljeinriktning/

Beakta att likartade behov eller insatser kan ha olika hälsoeffekt för individen beroende av hälsoproblemets svårighetsgrad, personliga faktorer och omgivningsfaktorer, vilket ska ligga till grund för beslut och val av hjälpmedel och/eller åtgärd.

Då bedömning av rätt hjälpmedel i många fall inte kan göras på sjukhuset, krävs överrapportering till mottagande enhets rehabiliteringspersonal/sköterska för snabb uppföljning, övertagande av hyreskostnad och eventuell ny/ytterligare förskrivning i patientens hem.

 

Kostnadsansvar Mottagning på vårdcentral

Den vårdcentral vid vilken patienten är listad svarar för samtliga kostnader vid
förskrivning av alla personliga hjälpmedel och därtill hörande tjänster som
förskrivs/beställs inom vårdcentralen.

Vid den 20:e varje månad flyttar LD Hjälpmedel kostnadsansvar för aktuella hjälpmedel till ny vårdcentral på de patienter som listat om sig.

 

Vårdcentral privat

Privata vårdcentraler har samma ansvar som landstingsdrivna avseende hälsoval.

 

Vårdcentral - Akutbesök på annan än listad

Hjälpmedelskostnader för patienter (boende i Dalarnas län) som uppstår i
samband med akutbesök på annan vårdcentral inom länet, förskrivs i samråd med den vårdcentral där patient är listad.


Kostnadsansvar Mottagning privat - Läkare/Fysioterapeut

Privata Läkare/Fysioterapeuter/Sjukgymnaster kan förskriva hjälpmedel på ett belopp upp till 3000kr. När det gäller hjälpmedel är det en överenskommelse mellan det enskilda landstinget och de privata mottagningarna som styr summan, i övrigt gäller Nationella taxan för privata mottagningar. Den vårdcentral vid vilken patienten är listad har kostnadsansvar.
Vid behov av förskrivning över angiven kostnadsnivå ska det finnas ett dokumenterat samråd med verksamhetschef på aktuell vårdcentral och den privata mottagningen.
Generella lokala överenskommelser kan utverkas.

 

Kostnadsansvar Dalarnas Kommuner

Kommunen ansvarar för förskrivning och samtliga kostnader för personliga
hjälpmedel för vilka arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och distriktssköterska/sjuksköterska har förskrivningsrätt, i såväl ordinära som särskilda boenden, bostäder med särskild service samt inom dagverksamhet och i daglig verksamhet.
Ansvaret gäller fortsatta hyreskostnader för personliga hjälpmedel som förskrivs inom specialiserad sjukvård och vårdcentral och där uppföljningsansvaret för rehabilitering och hjälpmedel överrapporteras till kommunen.
I de fall där patient skrivs in på sjukhusklinik eller specialiserad palliativ vård, kvarstår kostnadsansvaret hos kommunen för de hyreshjälpmedel som redan finns i hemmet.

 

Akut vård oavsett bostadsort

Oavsett bostadsort har alla rätt till akut vård till följd av sjukdom, skada eller havandeskap (HSL). Förskrivning av hjälpmedel kan bli aktuell om patienten/ brukaren behöver det för att kunna ta sig hem eller flyttas till den egna vårdgivaren.

 

Hjälpmedel till personer bosatta i annat län/kommun utanför Dalarna

Innan förskrivning av personliga hjälpmedel till personer bosatta i annat län, skall förskrivaren alltid ta reda på om det är kommun eller landsting på patientens/ brukarens folkbokföringsort, som är kostnadsansvarig för det aktuella hjälpmedlet.
När patienten/brukaren är bosatt i en kommun som ligger utanför Dalarna och kommunen har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet, skall förskrivaren alltid samråda med hemkommunen före utprovning och förskrivning.


Vård i annat landsting/region (utomlänsvård)

När en person får vård utanför sitt eget hemlandsting, kallas det för utomlänsvård. Förskrivning av hjälpmedel vid utomlänsvård regleras av "Riksavtal för utomlänsvård med tillhörande kommentarer".