Hjälpmedelshanteringen i Landstinget Dalarna

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Skyldigheten att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvaret är delat mellan sjukvårdshuvudmännen landstinget och kommunerna.

Förutom landsting och kommun har även arbetsgivare och andra skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt annan lag.

Ansvarsfördelning mellan landsting och kommuner

I Dalarna har landstinget och kommunerna överenskommit om vem som ansvarar för vad i överenskommelsen "Landstinget och kommunernas hjälpmedelsansvar - Rehabilitering Habilitering och Hjälpmedel i Dalarnas län".

 

Regler för förskrivning av hjälpmedel i Dalarna

Inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen beslutar landsting och kommuner själva om regler för hjälpmedel, till exempel vilka produkter som skall betraktas som hjälpmedel och därmed kunna förskrivas till personer med funktionsnedsättningar.

De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården, gäller i tillämpliga delar även för området personliga hjälpmedel. Tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen.

 

Hjälpmedel klassas som medicintekniska produkter

Alla hjälpmedel, med några få undantag, klassas som medicintekniska produkter och regleras av det medicintekniska direktivet, som bl.a. omfattar lagen om medicintekniska produkter. Det förekommer att produkter som förskrivs som personliga hjälpmedel inte är medicintekniska produkter, men samma författningar gäller ändock i och med att produkterna förskrivs som hjälpmedel. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för tillverkare av medicintekniska produkter, för de medicintekniska produkterna och för specialanpassning.

Vårdgivaren (styrelse/nämnd) skall tillse att det finns en verksamhetschef enligt 29§ Hälso- och sjukvårdslagen. De uppgifter som en vårdgivare tilldelar en verksamhetschef skall dokumenteras, exempelvis ansvar för medicintekniska produkter.