Landstingets och kommunernas hjälpmedelsansvar

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Skriftlig överenskommelse mellan Landstinget Dalarna och respektive kommun i Dalarna.

Innebörd av överenskommelse

Att ansvaret för hjälpmedel, som förskrivs till en enskild person, följer kompetensprincipen och respektive huvudmans ansvar för hälso- och sjukvård. Kompetensprincipen innebär ansvar t o m sjuksköterskenivå och i detta ingår även insatser från arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Att Landstinget ansvarar för tjänster och personliga hjälpmedel i de boendeformer/verksamheter som omfattas av landstingets hälso- och sjukvårdsansvar. Landstinget ansvarar även för personliga hjälpmedel, som kräver läkarkompetens för förskrivning, till personer som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Att kommunen ansvarar för tjänster och personliga hjälpmedel i de boendeformer/verksamheter som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå enligt kompetensprincipen. Ansvaret omfattar ej hjälpmedel som kräver läkarkompetens för förskrivning.

Kostnadsansvar

Den förskrivande verksamheten – oavsett huvudman står för alla hjälpmedelskostnader inklusive tjänster (från t.ex. LD Hjälpmedel) vid förskrivning. Fortsatta kostnader för hyreshjälpmedel efter vårdtidens slut bekostas av den verksamhet som har uppföljningsansvar.
Undantag till denna grundprincip gäller när behov av hyreshjälpmedel (inkl tillbehör) bedöms behövas enbart efter specialiserad slutenvårdsperiod, då bekostas de av kommun eller vårdcentral direkt.
Försäljningshjälpmedel bekostas av förskrivande enhet.
Med fördel görs förskrivningen (beställningen) direkt från aktuell kommun eller vårdcentral.

Ansvar för hjälpmedel i daglig verksamhet

Habiliteringen i Dalarna och representanter från kommunerna i Dalarna har tillsammans tolkat ansvaret för hjälpmedel i daglig verksamhet enligt LSS på följande sätt:

"För hjälpmedel på daglig verksamhet enl LSS är grundprincipen att kommunen svarar för hjälpmedel som används i aktiviteter. Landstinget, ofta Habiliteringen, svarar för behandlingshjälpmedel som ingår i en hälso- och sjukvårdsinsats. En specialistinsats från landstingets habilitering är tidsbegränsad och ansvaret för hjälpmedlet inkl eventuell hyreskostnad övergår till den dagliga verksamheten när hjälpmedlet ingår i den dagliga verksamhetens aktiviteter och planering."