Vem kan förskriva hjälpmedel?

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Verksamhetschefens ansvar när denne utser förskrivare

Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildning är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att:

 • Vara utbildningsansvarig
 • Förskriva och utlämna hjälpmedel till patienter
 • Ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter
 • Vara anmälningsansvarig, vilket innebär att göra anmälningar enligt 6 kap. avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter.

Verksamhetschefen ska även, efter uppdrag, utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som fullgör ovanstående uppgifter (SOSFS 2008:1).

 

Förutsättningar för att få förskrivningsrätt i Landstinget Dalarna

För att få förskrivningsrätt krävs att dessa befattningshavare är:

 • Utsedda av verksamhetschefen och att tilldelade arbetsuppgifter är dokumenterade
 • Anställda av Landstinget Dalarna
 • Privata läkare eller sjukgymnaster som är anslutna till eller har vårdavtal med Landstinget Dalarna

För vissa hjälpmedel finns utarbetade riktlinjer och där anges förslag på yrkesutbildning för att få förskriva just det hjälpmedlet, men det är verksamhetschefen som har det slutliga ansvaret för vem som får förskriva vad. Bedömningen ska göras utifrån verksamhetens uppdrag och kompetens hos den enskilde medarbetaren.

Den som är nyutbildad eller ny som förskrivare och saknar erfarenhet på hjälpmedelsområdet bör ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare.

På LD-intranät hittar du förteckning över privata vårdgivare i Handbok för vårdavgifter. Patient/ brukare söker vård hos dessa vårdgivare på samma villkor och till samma avgifter som vid mottagningar i landstingets regi. Privata vårdgivare kan förskriva personliga hjälpmedel till en kostnad av 3000 kr, se även under Kostnadsansvar för Hjälpmedel.

 

Kompetens som krävs för att få förskrivningsrätt i Landstinget Dalarna

Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem ska ha kunskap om:

 • Produkternas funktion
 • Riskerna vid användning av produkterna på patienter/ brukare
 • Hantering av produkterna
 • Vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskada, när en negativ händelse har inträffat (SOSFS 2008:1).

Vid förskrivning av personliga hjälpmedel tillkommer dessutom krav på kunskap om policy och regelverk för hjälpmedel i Landstinget Dalarna samt olika huvudmäns ansvar för hjälpmedel.

 

Förskrivarens ansvar för att produkten motsvarar patientens behov

Den som förskriver, utlämnar eller tillför ett hjälpmedel till en patient skall identifiera dennes behov och ansvara för att produkten motsvarar behoven. I denna uppgift ska ingå att (SOSFS 2008:1):

 • Prova ut och anpassa produkten till patienten
 • Samordna produkten med eventuellt tidigare till patienten förskrivna, utlämnade eller tillförda produkter
 • Bedöma behovet av anpassning av patientens hemmiljö för att produkterna ska kunna fungera tillsammans på ett säkert sätt
 • Ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön, om det behövs
 • Informera användaren om hur produkten ska användas och de åtgärder som ska vidtas i enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter
 • Instruera och träna användaren
 • Se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll
 • Följa upp och utvärdera förskrivningen, utlämnandet eller tillförandet till patienten fram till dess behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits över av någon annan

I ovanstående ingår även att göra en riskbedömning (viktning av risker) vid användning av tillhandahållet hjälpmedel och att vidta åtgärder för att förhindra dessa risker. Riskbedömning och vidtagna åtgärder dokumenteras i patientjournalen.

En förskrivare ansvarar för att alla faserna i förskrivningsprocessen genomförs. Vem som är förskrivare ändras inte om vårdnadsansvaret för patienten övergår till annan vårdgivare. Ansvaret för de följande faserna i förskrivningsprocessen övergår dock till den som övertagit vården, under förutsättning att överrapportering skett.

Alla befattningshavare som medverkar i förskrivningsprocessen har ett eget yrkesansvar för sin insats.

Arbetsuppgifterna skall utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.