Förskrivningsprocessen

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar förskrivs utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Processen att förskriva hjälpmedel är en del i habilitering eller rehabilitering, för vilket det skall finnas särskilda habiliterings- eller rehabiliteringsplaner. Hjälpmedel kan även förskrivas som en funktionsuppehållande åtgärd efter avslutad habilitering/rehabilitering.

Rehabiliteringsplan

En rehabiliteringsplan bör innehålla planerade insatser t.ex. förskrivning av hjälpmedel, vem som svarar för insatsen samt målet med insatsen. Vid planering av insatserna skall patienten/brukaren så långt som möjligt medverka.

Förskrivaren bör samråda med den som är kostnadsansvarig innan förskrivning av kostsamma hjälpmedel.

 

Förskrivningsprocessens olika faser

  • Bedöma behov av insatser
  • Följa upp och utvärdera funktion och nytta
  • Instruera, träna och informera
  • Prova ut, anpassa och välja specifik produkt
  • Vid behov specialanpassa dvs initiera och utfärda anvisning

 

Förskrivningens varaktighet

Förskrivaren bedömer om behovet är tillfälligt eller varaktigt. Vid tillfälligt behov sker förskrivningen tidsbegränsat och följs därefter upp av förskrivaren eller den som övertagit ansvaret för vården. Det är viktigt att informera om en eventuell tidsbegränsning av förskrivningen i överrapporteringen.

 

Utbildning om förskrivningsprocessen

Socialstyrelsen har tagit fram webbaserad utbildning om förskrivningsprocessen. Materialet är ett basmaterial och uppbyggt som ett självstudiematerial. De olika avsnitten kan användas som helhet eller var för sig.

I materialet informeras om viktiga utgångspunkter vid förskrivning av hjälpmedel:

Verksamhetschefer eller motsvarande ska tillse och följa upp att all personal som förskriver personliga hjälpmedel genomgår webbbaserad grundutbildning.