Anpassning och specialanpassning

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Anpassning och specialanpassning är två viktiga begrepp som ska skiljas från varandra.

Anpassning

Med anpassning menas att ett hjälpmedel justeras för att passa den enskilde patienten/ brukaren och att det sker inom ramen för vad tillverkaren medger. En anpassning kan uppnås genom att hjälpmedlet förses med tillbehör som anvisas av tillverkaren och/ eller genom justering av inställbara funktioner. Man kan också anpassa ett hjälpmedel genom att kombinera det med befintliga produkter på marknaden, om tillverkaren/ tillverkarna har godkänt kombinationen.

 

Specialanpassning

Kan man inte tillgodose det individuella behovet genom att anpassa hjälpmedlet, finns möjligheten att gå vidare genom att hjälpmedlet specialanpassas. Specialanpassning kan ske genom att man:

  • Använder produkten på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde.
  • Gör konstruktionsmässiga ingrepp eller tillägg på en färdig produkt
  • Kombinerar produkter på ett sätt som tillverkaren/ tillverkarna inte avsett
  • Konstruerar och tillverkar en ny produkt

En specialanpassning skall baseras på en skriftlig anvisning från läkare eller annan person som genom sina yrkeskvalifikationer är behörig. Produkten skall vara avsedd för en namngiven patient/ brukare. Ansvaret för produktens färdiga egenskaper ligger hos den som utfärdat anvisningen och denne skall godkänna den utförda specialanpassningen innan produkten tas i bruk.

För att få utföra specialanpassning på medicintekniska produkter skall den verksamhet som utför specialanpassningen vara registrerad hos Läkemedelsverket. Se Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11 "Medicintekniska produkter" och Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:1 "Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården" samt Hjälpmedelsinstitutets informationsskrift "Specialanpassade medicintekniska produkter".