Avgifter och kostnader för patient/brukare

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsfullmäktige beslutar om avgifter.

Hjälpmedel förskrivs med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, hjälpmedel är därmed en del av hälso- och sjukvårdens samlade insatser till den enskilde.

Principer för avgifter på hjälpmedel

  • Avgifter skall vara rimliga, rättvisa och skydda högkonsumenter
  • Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården: Kostnader för hjälpmedel finansieras och hanteras på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård.
  • Personer med funktionsnedsättningar har samma rättigheter och skyldigheter som andra: Egenavgift, motsvarande normalkostnaden för en produkt som används av de flesta, betalas av patienten.
  • Sjukvård på lika villkor: Samma syn på hjälpmedel och besöksavgifter oavsett patientgrupp.
  • Åtgärder som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens: Produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning betalas av den enskilde, s.k. "egenansvar". 

Besöksavgift

Patient/brukare betalar besöksavgift vid besök hos/av hälso- och sjukvårdspersonal, enligt Landstinget Dalarnas beslut om avgifter inom hälso- och sjukvården, se Avgifter i sjukvården under relaterad information till höger.

Besöksavgift uttas inte när patienten/brukaren besöker verkstad eller annan av landstinget anlitad serviceorganistation för reparation av förskrivet hjälpmedel.

Besöksavgift tas inte heller ut vid besök hos privata friseringar för utprovning av peruk/toupé eller för utprovning av glasögon/linser hos privata optiker. 

Hjälpmedelsavgift

Patienten/brukaren betalar en hjälpmedelsavgift per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet, sedan hjälpmedelsavgift för varje ytterligare hjälpmedel och för kompletterande tillbehör vid nya bedömningar.

Hjälpmedelsavgiften ingår inte i något högkostnadsskydd.

Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift för inkontinenshjälpmedel, hjälpmedel som omfattas av maxbidraget d.v.s. peruker, toupéer, glasögon och kontaktlinser, ej heller för förbrukningsartiklar och reservdelar. Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift om han/hon är inskriven i sluten vård eller avancerad hemsjukvård men däremot om det finns ett fortsatt behov av hjälpmedlet efter den inskrivna perioden. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen hjälpmedelsavgift. 

Egenavgift

Egenavgift, motsvarande normalkostnaden för en produkt som används av de flesta, betalas av patienten/ brukaren. Avgiften ingår inte i landstingets högkostnadsskydd.

Egenavgift återbetalas inte till patienten/ brukaren om hjälpmedlet återlämnas. 

Sjukresa

Patienten/brukaren betalar sjukresa enligt landstingets regler för sjukresa, se Landstinget Dalarnas Vårdavgiftshandbok flik 25.

Vad gäller vid utprovning och reparation av hjälpmedel? Grunden för sjukreseersättning är alltid om åtgärden definieras som ett led i sjukvården. Resa till och från hälso- och sjukvården för utprovning, anpassning och uppföljning av hjälpmedel ersätts som sjukresa. Resan skall vara föranledd av en kallelse (muntlig eller skriftlig) eller att patienten/ brukaren besöker sjukvården för akut åtgärd. Motsvarande gäller för enhet, med vilken landstinget har avtal för tillhandhållande och reparation av förskrivna personliga hjälpmedel, exempelvis Ortopedtekniska verkstaden.

Vid följande tillfällen utgår ingen sjukresa:

  • Resa till och från privata friseringar
  • Resa till och från privata optiker
  • Resa till och från sjukvården för hämtning eller återlämning av hjälpmedel
  • Resa till och från sjukvården för köp av hjälpmedel med egenansvar eller reservdelar
  • Resa till och från sjukvården för åtgärder som betalas av patienten/ brukaren själv, exempelvis resa till Hjälpmedelscentralen för byte av däck och slang.