Styrning, ledning och samverkan

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel Dalarna

Gemensamma grupper för ledning och styrning är Hjälpmedelsnämnd, Beredningsgrupp hjälpmedel, Medlemsråd och Sortimentsgrupper.

Hjälpmedelsnämnd

Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som omfattas av kommunernas och landstingets ansvar; hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial och därtill kopplade tjänster inom följande områden:

 • Behandling och träning
 • Förflyttning
 • Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition
 • Kontinens
 • Personlig vård
 • Personlig Medicinsk Behandling

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att utarbeta och besluta om regelverk/ policy/ riktlinjer för Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet. Dessa utgörs av policy/regelverk/riktlinjer i Hjälpmedelsguiden, publicerad på landstingets Hemsida.

Beredningsgrupp Hjälpmedel

Gruppen har i uppdrag att handlägga och bereda ärenden till nämnden som t ex att

 • ansvara för omvärldsbevakning och information till berörda.
 • ta fram tjänstekatalog och hålla denna aktuell
 • initiera behov av nya tjänster, hjälpmedel och utvecklingsområden
 • besluta om riktlinjer inom ramen för befintlig verksamhet, ekonomisk ram och fastställd policy
 • genomföra analyser av bl.a. volymer och kostnadsutveckling
 • stödja Medlemsrådet i deras arbete

Beredningsgruppen består av tjänstemän med chefsbefattning från kommuner och landsting. Beredningsgruppen ska sammanträda minst 4 ggr/år eller innan Hjälpmedelsnämnden sammanträder.

Medlemsråd

Medlemsrådet är ett forum för:

 • Löpande hantering av praktiska frågor avseende riktlinjer, servicenivå, utbildningsbehov m.m.
 • Synpunkter och förslag som kan förbättra hjälpmedelsverksamheten
 • Stöd till sortimentsgrupperna i deras arbete

Kommuner och landstinget väljer representanter till rådet. 

Sortimentsgrupper

Sortimentsgrupperna arbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel. Deras uppdrag i ett länsperspektiv är att

 • utarbeta förslag till riktlinjer
 • beskriva både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för
  hälso- och sjukvården.
 • säkra att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser patienternas/brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi.

Gruppernas arbete och sammansättning är utformad så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande hjälpmedelssortiment i Dalarna. LD Hjälpmedel utser representanter i samråd med Medlemsrådet.

Sortiment

Förteckning och riktlinjer

Produkterna som kan förskrivas som personliga hjälpmedel finns upptagna i förteckning över hjälpmedel och för vissa hjälpmedel finns även riktlinjer som anger ramar för förskrivning. Se ”Förteckning och riktlinjer” i Hjälpmedelsguide. Om en produkt inte finns upptagen i förteckningen kan den inte förskrivas som ett personligt hjälpmedel utan verksamhetschefs godkännande.

Samverkan kring hjälpmedel

Landsting och kommuner fick efter Ädel-reformen och 1994 års handikappreform ett delat ansvar för personliga hjälpmedel. För att få en effektiv hjälpmedelshantering är det av stor vikt att Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna samverkar kring hantering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Patienten/brukaren har en stor och viktig roll inom hjälpmedelsverksamheten, dels som enskilda individer i hab-/rehabiliteringsprocessen vid förskrivning av personliga hjälpmedel, dels genom brukarorganisationer.

Landstinget och kommunerna

Landstingens respektive kommunernas ansvar för personliga hjälpmedel regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.

Kostnadsansvaret för personliga hjälpmedel i Dalarna är fördelat mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna enligt överenskommelsen "Rehabilitering Habilitering och Hjälpmedel i Dalarnas län".

Brukarorganisationer

Patienternas/brukarnas inflytande sker genom de många brukarorganisationerna.

Länshandikapprådet

Landstingets gemensamma samverkansorgan Länshandikapprådet för övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättningar. Länshandikapprådet har en knytning till Landstingsstyreslen, därmed är det en garanti för att dessa frågor ges hög prioritet i Landstinget Dalarna. Länshandikapprådet är även kommunernas och landstingets gemensamma samverkansorgan i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar genom politisk- och tjänstemannarepresentation från Dalarnas Kommunförbund.

Brukarorganisationer

För personer med hörsel- och synskador har därutöver regelbunden samverkan genom brukarorganisationer med enheter inom LD Hjälpmedel där aktuella frågor behandlas.