Yrkesgrupper på Habiliteringen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Yrkesgrupper på Habiliteringen i Dalarna.

Arbetsterapeut

utreder och tränar aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter. Ger insatser för att bibehålla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor. Utreder och behandlar handfunktion. Föreslår anpassningar av aktiviteter samt anpassningar av boende och skolmiljöer.

Dietist

utreder nutritionsproblem. Ger råd och stöd om kostbehandling.

Fysioterapeut/Sjukgymnast

utreder, behandlar och följer upp brukarens motoriska funktion och utveckling samt deras rörelse- och förflyttningsförmåga. Förskriver och följer upp vissa hjälpmedel.

Konsulent

organiserar kurs- och gruppverksamhet för habiliteringens målgrupp. Samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, studieförbund och föreningar.  

Kurator

ger stödsamtal till brukaren och dess närstående. Informerar om samhällets stödinsatser. Samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, Försäkringskassa, Arbetsförmedling.

Logoped

utreder behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Förskriver kommunikationshjälpmedel. Utreder och behandlar ät- och drickproblem samt tal- och språksvårigheter.

Läkare (0-18 år)

utreder medicinska orsaker till barnets/ungdomens svårigheter utifrån funktionsnedsättning. Ansvarar för medicinsk behandling och uppföljning. Samarbetar med andra specialistverksamheter.

Medicinsk sekreterare

är ofta den första kontakten med Habiliteringen för dem som kommer på besök eller ringer till Habiliteringen. Ger administrativt stöd till den övriga habiliteringspersonalen.

Psykolog

utreder och diagnostiserar psykiska aspekter av utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Erbjuder samtal och information utifrån funktionsnedsättningen till patienten och nätverket. Ger konsultation, handledning och utbildning.

Sjuksköterska

ger information och rådgivning i omvårdnad och medicinsk behandling utifrån funktionsnedsättning. Följer upp barnets medicinering och hälsostatus. Samverkar med övrig hälso- och sjukvård.

Specialpedagog

gör pedagogiska kartläggningar och utredningar i olika miljöer. Följer upp och stöttar brukarens utveckling. Ger konsultativa insatser till brukarens nätverk.

Chefer

Avdelningschef ansvarar för verksamheten vid varje enhet. Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef ansvarar för landstingets samlade habiliteringsverksamhet.